Meer ondersteuning voor mantelzorgers dementerenden

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft een actieplan klaar voor wie iemand met dementie in een thuissituatie verzorgt. Het is de bedoeling dat zowel mantelzorgers als professionele hulpverleners hun expertise over dementie vergroten.

Vlaanderen telt momenteel zo'n 100.000 mensen die aan dementie lijden. In 65 procent van de gevallen worden de patiënten thuis verzorgd, hetzij door mantelzorgers, hetzij door professionele zorgverstrekkers. "We merken op het terrein dat deze mensen nog te vaak in het duister tasten om op een adequate manier deze zorg op te nemen", zegt Vandeurzen.

"Vandaar dat we met alle actoren lang hebben nagedacht over manieren om de kennis en competenties in de zorg voor dementerenden te verhogen. Het resultaat is een transitieplan, dat een breed spectrum aan acties bevat, en vanaf september zal uitgerold worden."

Het plan bevat vier pijlers. "De eerste is een educatief pakket dat voor de mantelzorgers is uitgewerkt", zegt Jurn Verschraegen van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen. "Verder werken we aan de uitbreiding van de deskundigheid bij professionals, door workshops en andere informatiekanalen. We zullen tevens in 9 expertisecentra echte specialisten ter beschikking stellen, en tot slot in alle zorgregio's overlegplatforms oprichten om lacunes in de zorg voor dementerenden te detecteren."

In het nieuwe plan is ook een belangrijke rol weggelegd voor de ziekenfondsen, die als aanspreekpunt en doorgeefluik zullen fungeren. Elke demente patiënte en zijn/haar familie zullen kunnen rekenen op een zorgcoach, in de hoop dat de patiënt op die manier zo lang mogelijk in de thuissituatie kan blijven. Zo'n zorgcoach is een soort vaste vertrouwenspersoon.