"Geef ziekenhuizen vast bedrag per patiënt"

Het Kenniscentrum Gezondheidszorg (KCE), een denktank van de overheid, pleit ervoor om de financiering van de ziekenhuizen grondig onder de loep te nemen. Steeds meer ziekenhuizen duiken immers in het rood. Het centrum doet daarom enkele voorstellen om de efficiëntie te verhogen, onder meer door veel meer dan nu een vast bedrag per patiënt - afgestemd op diens ziekte - te hanteren. Artsen zouden ook anders verloond moeten worden en het aantal bedden in revalidatie- en woon-zorgcentra zou omhoog moeten.

De efficiëntieoefening is nodig, stelt het Kenniscentrum Gezondheidszorg. Uit cijfers uit 2012 blijkt dat een op de drie ziekenhuizen verlies maakt. Bovendien zet het huidige financieringssysteem ziekenhuizen aan tot onnodige onderzoeken en opnames en is er een overaanbod aan klassieke ziekenhuisbedden terwijl er een tekort aan middelen is om oudere en chronische patiënten thuis of in zorgcentra op te vangen.

Vast bedrag per aandoening

Om het tij financieel te doen keren, stelt het KCE voor om de ziekenhuizen een vast bedrag per opgenomen patiënt te geven, los van de opnametijd in het ziekenhuis. Dat zou in de meeste gevallen perfect kunnen, stelt het centrum. Dat bedrag - aangepast aan de ziekte - zou de kosten moeten dekken voor medicijnen, medisch materiaal en verpleging. Nu krijgen de ziekenhuizen meestal een vergoeding per patiënt en per opnamedag.

Artsen zouden in het nieuwe systeem nog steeds apart betaald blijven per raadpleging, onderzoek of ingreep. Maar de ereverloning zou enkel nog gelden voor de eigen prestaties, niet meer om andere ziekenhuiskosten te dekken. Nu veroorzaakt het verplichte afstaan van een deel van het ereloon aan het ziekenhuis veel ongenoegen. Bovendien hebben ziekenhuizen er nu belang bij dat artsen veel onderzoeken doen omdat ze dan zelf meer inkomsten ontvangen.

Inkomensverschillen wegwerken

Het Kenniscentrum Gezondheidszorg wil voorts de loonkloof tussen de verschillende categorieën specialisten wegwerken. Urologen of cardiologen, bijvoorbeeld, verrichten veel meer technische ingrepen en verdienen daardoor gemiddeld drie keer meer dan specialisten zoals geriaters en internisten die veel meer tijd steken in hun raadplegingen. Artsen die veel tijd steken in hun patiënten, moeten beter vergoed worden, luidt het, zodat de inkomenskloof met hun collega's verkleint.

Wat de vergrijzing betreft, wil het centrum meer geld vrijmaken voor aangepaste zorg aan oudere, chronische patiënten. Zij horen vaak niet thuis in een ziekenhuisbed. Daarom stelt het KCE voor om te snoeien in de klassieke ziekenhuisbedden om meer ruimte te creëren in revalidatiecentra, rusthuizen en voor thuiszorg.

Het rapport van het KCE bevat voor alle duidelijkheid alleen voorstellen. Maar het is wel een leidraad doordat het de krijtlijnen uitzet voor de politieke besluitvorming in de komende regeerperiode.

BELMONTE / BSIP

Ziekenhuiskoepel juicht voorstel toe

De voorstellen van het Kenniscentrum Gezondheid worden met gemengde gevoelens onthaald, zo bleek in "De ochtend". Peter Degadt van Zorgnet Vlaanderen, de koepel van christelijke zorg- en ouderenvoorzieningen, juicht ze alvast toe. “Dit stappenplan is een grote stap vooruit. Het huidige financieringsmodel is aan het eind van zijn latijn want erg gericht op artsenprestaties en technische prestaties. Daardoor leidt het tot overconsumptie en tegelijk ook tot onderconsumptie bij bepaalde delen van de bevolking."

B-VAS, het grootste artsensyndicaat is minder opgetogen. "Dit voorbeeld komt uit de buurlanden, waar het niet zo goed gaat met de gezondheidszorg, waar patiënten een minder goede verzorging krijgen en waar er ook wachtlijsten zijn", zegt Marc Moens. Volgens hem zullen in het voorstel de economische belangen overwegen waardoor er onderconsumptie zal ontstaan en de patiënt uiteindelijk minder goed zal worden verzorgd.