Structureel hervormen! - Pieter Timmermans

De nieuwe regering is er. Na een slotmarathon van bijna 30 uur zal de regering onder leiding van eerste minister Charles Michel eerstdaags de eed afleggen. De breuklijn met het verleden is duidelijk. De klemtoon zal de komende vijf jaar volop liggen op het socio-economische herstel van ons land.
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina
Lies Willaert

Met een goederenbalans voortdurend in het rood, een concurrentiepositie van onze ondernemingen die achteruitgaat, een lage werkgelegenheidsgraad… was een ingrijpende bijsturing broodnodig. En daarbij hanteert men een gezonde logica waar geen speld tussen te krijgen is: ‘Business à Groei à Welvaart’.

Concurrentiekracht

Het is vertrouwenwekkend dat het regeerakkoord begint met het herstel van de concurrentiepositie van onze ondernemingen via een lastenverlaging van om en bij 4 miljard euro. Een indexsprong, een extra lastenverlaging van 1,3 miljard euro, een verzekerde stabiliteit in de vennootschapsbelasting (met afschaffing van enkele pestbelastingen) en een streefdoel om het faciaal tarief van de patronale bijdragen te verminderen naar 25% moeten ervoor zorgen dat we competitiever worden.

Daarbij worden de meest kwetsbare personen ontzien, via verhogingen van de laagste netto-inkomens van werkenden en sociale-uitkeringstrekkers. Het stimuleren van economische vooruitgang moeten we kunnen realiseren zonder de zwakkeren in de samenleving aan hun lot over te laten. Tegelijkertijd moet verder werk worden gemaakt van de strijd tegen sociale fraude en sociale dumping, met bijzondere aandacht voor sectoren als de bouw, waar de toename van de activiteit zich o.m. door deze fenomenen niet vertaald ziet in het behoud van opdrachten en jobs bij de Belgische bedrijven.

Hervormingen

Voorts staan er structurele hervormingen op stapel in de pensioensector. Langer studeren, langer leven en hoge pensioenen kunnen enkel gerealiseerd worden door een verlenging van de actieve loopbaan. De toegenomen levensverwachting van om en bij 70 jaar (op het moment dat het pensioenstelsel ingevoerd werd) naar meer dan 80 jaar vandaag, vereist dat – naast het verder verhogen van de effectieve pensioenleeftijd – ook de wettelijke pensioenleeftijd tegen 2030 op 67 jaar wordt gebracht. Andere EU-landen gingen ons daarin reeds voor.

Ook de arbeidsmarkt krijgt een facelift. Een performanter werkloosheidsstelsel, het verder verstrengen van de toegang tot het brugpensioenstelsel, een afbouw van luxe-tijdskredieten, maar meer mogelijkheden voor zorgverloven (palliatieve zorg, opvang van zieke kinderen)… zijn noodzakelijke hervormingen. Een strenge aanpak, maar sociaal gecorrigeerd waar nodig.

Belastingen

Met een overheidsbeslag van ruim 54% is het niet onlogisch dat het overgrote deel van de besparingen zich langs de uitgavenzijde situeert. Nieuwe belastingen konden evenwel niet vermeden worden. Dit gebeurde op een aanvaardbare wijze. Toch plaatsen we enkele kritische kanttekeningen. Zo betreuren we de verstrenging van de voorwaarden voor het toepassen van het verlaagd btw-tarief voor renovatiewerken. Ook de financiële sector krijgt nog maar eens een belastingverhoging te slikken.

Maar anderzijds zijn er op het niveau van de fiscaliteit ook positieve dingen te ontdekken. Zo wordt de notionele-interestaftrek behouden, wordt de fiscale discriminatie tussen de privé- en de publieke sector aangepakt, wordt het huidige overgangsstelsel inzake liquidatieboni permanent gemaakt, wordt de monsterboete van 309% afgeschaft… Met de verhoging van de forfaitaire beroepskosten die ter versterking van de koopkracht van de werknemers wordt voorzien, zou de totale belastingdruk in 2018 ook lager moeten uitvallen dan vandaag.

De teerlingen zijn geworpen. Nu moet er gewerkt worden. Velen kondigen nu al een hete herfst aan. Ik zou hen toch willen oproepen om eerst in dialoog te treden. De lont in het kruitvat steken, is gemakkelijk. De daaropvolgende brand blussen is zoveel moeilijker. Bovendien zorgt een uitslaande brand alleen maar voor schade: sociale onrust heeft nog nooit één extra job gecreëerd! De voorbije 25 jaar heeft het VBO nooit een sociale dialoog geweigerd. We zochten altijd constructief mee naar de beste oplossingen. Wij zullen dit ook de komende 5 jaar doen. Met de vakbonden als het kan. Met de regering als het moet.

(De auteur is gedelegeerd bestuurder VBO)
 

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.