Begroting VUB voor 2015 is niet in evenwicht

De Vrije Universiteit Brussel kan geen begroting in evenwicht indienen. "Het begrotingstekort van 7,9 miljoen euro zou echter al voor een deel gevuld kunnen worden als de regering haar engagementen nakomt door een gelijke financiering voor alle instellingen hoger onderwijs te realiseren", aldus de VUB in een persbericht. "We nemen onze verantwoordelijkheid en verwachten dat de regering dat ook doet", zegt rector Paul De Knop.

Volgens de VUB was "de timing te kort om nog grondige besparingen te kunnen doorvoeren, zonder de kwaliteit van haar onderwijs en onderzoek in het gedrang te brengen".

De universiteit vraagt aan de overheid om de financieringsongelijkheid weg te werken. Dit zou de VUB in 2015 2,8 miljoen euro opleveren. 710.000 euro is het gevolg van de niet-terugbetaling door de overheid van het woon-werkverkeer voor de personeelsleden van de universiteiten en dit in tegenstelling tot de regeling die geldt voor het leerplichtonderwijs en voor de hogescholen. Daarnaast loopt de VUB jaarlijks 2,1 miljoen euro mis ten gevolge van de hogere RSZ-bijdragen die de vrije instellingen betalen. Aan de Vlaamse overheid wordt gevraagd ook deze ongelijkheid weg te werken.

De VUB beklemtoont dat besparingen op academisch personeel, onderwijs en sociale voorzieningen taboe zijn. De universiteit wil maximaal inzetten op externe financiering.

De universiteit pleit er tot slot voor om tegen het einde van de legislatuur de OESO-norm van 2 procent van het bnp voor hoger onderwijs te halen en de grote achterstand in investeringen in onderwijs- en de onderzoeksinfrastructuur weg te werken.