De Hedwigepolder mag onder water worden gezet

In Nederland heeft de Raad van State de knoop doorgehakt inzake de Hedwigepolder. Die mag van de Raad nu toch onder water worden gezet. De eigenaar van de polder wil de zaak nu voor het Europees Hof in Straatsburg brengen.

De kwestie was voor de Raad van State gekomen door protest tegen de beslissing van de regering in 2012 om de Hedwigepolder dan toch onder water te laten zetten.

Die raad heeft de bezwaren nu van tafel geveegd, ook die van de eigenaar van de polder. Door het onder water zetten van de polder zou de Westerschelde wel degelijk meer ruimte krijgen ene zouden er getijdenstromingen ontstaan.

De Raad van State heeft de door de tegenstanders voorgestelde alternatieven onderzocht, maar vindt dat de ontpoldering het meest gunstig is uit het oogpunt van natuurherstel.

De beslissing om de polder onder water te zetten, ligt heel gevoelig in Nederland dat net een lange traditie heeft van land winnen op het water. Indertijd had de regering dat echter beloofd in een verdrag met Vlaanderen, waarbij de ontpoldering een compensatie zou vormen voor de milieu-impact van de verdieping van de Westerschelde.

"Modderbak met slib"

Gery De Cloedt, de eigenaar van de Hedwigepolder, legt zich nog niet neer bij de uitspraak van de Raad van State. Hij overweegt om de zaak nu voor het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg te brengen om te kijken of de procedures in Nederland wel goed zijn gevolgd.

Volgens hem heeft de raad onvoldoende gekeken naar de tegenargumenten. Hij gelooft ook niet dat de ontpoldering tot getijdenstromingen met eb en vloed zal leiden, maar wel zou de de polder snel een "modderbak met slib" worden.

Hedwigepolder: wie wat waar?

De Hedwigepolder ligt Oost-Zeeuws-Vlaanderen, ten zuidoosten van het Verdronken Land van Saeftinghe. Het gebied werd ingepolderd in 1907 en is 306 hectare groot. 295 hectare bevindt zich op Nederlands grondgebied.

De polder is in handen van één Belgische eigenaar, die de grond verpachtte aan verschillende boeren. De grond van het Belgische deel is al onteigend. De eigenaar dreigde eerder al met juridische stappen als zou worden overgegaan tot ontpoldering.

De ontpoldering zou naar schatting 80 miljoen euro kosten. Bovendien zouden bomen, gebouwen en kabels verwijderd moeten worden en zouden geulen gegraven moeten worden om het water in het gebied te laten stromen.