400 kinderen vinden geen pleegouders

Maar liefst 400 kinderen in Vlaanderen wachten op pleegouders. Met een wetsvoorstel waardoor pleegouders meer rechten krijgen, willen Lorin Parys en Kristien Van Vaerenbergh (beiden N-VA) meer mensen warm krijgen om pleegouder te worden. Ook coalitiepartner CD&V dient een wetsvoorstel in.

Pleegzorg is nog veel te onbekend, meent Vlaams Parlementslid Lorin Parys (N-VA) in "De ochtend". Een ander probleem is de vraag wat er gebeurt als één van je kinderen terug naar zijn biologische ouders moet gaan. "En op die vraag moet je het antwoord vandaag schuldig blijven, omdat er helemaal niks is uitgewerkt rond een soort van omgangsregeling."

"Wij stellen voor dat, wanneer je een aantal jaren voor een kindje hebt gezorgd en dat gaat terug naar huis, je aan de jeugdrechter kan vragen om een omgangsregeling uit te werken", legt Parys, zelf ook pleegouder, uit. "Zodanig dat een kind dat zich gehecht heeft aan een pleeggezin daar niet opnieuw een breuk oploopt, want dat is net zo belangrijk."

"Je smijt je helemaal en je hoopt gewoon dat je op de één of andere manier op lange termijn betrokken kan blijven bij een kind waar je een affectieve band mee opbouwt. Dat is wat wij willen: de spelregels duidelijk maken."

Er zijn nog andere moeilijkheden waar pleegouders mee te maken krijgen, gaat Parys verder. "Wij hebben onze kindjes gekregen toen ze heel jong waren, maar je hebt geen verlofregeling. Je hebt vaak ook geen plaats in de crèche. Bij pleegzorg sta je op de wachtlijst en dan gaat het heel plots, via een telefoontje: "Zijn jullie klaar om nu een kind op te vangen?". Maar ik woon in Leuven, als je daar voor je zwanger bent al niet op een wachtlijst voor een crèche staat, dan mag je het al schudden. Aan de andere kant is er die verlofregeling. Dat zijn zaken die we beter willen regelen."

Pleegzorg Vlaams, statuut federaal

N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh dient het wetsvoorstel in. "Pleegzorg is op dit ogenblik Vlaamse materie, maar het enige aspect dat nog federaal is, is het statuut. Wij willen een wettelijk kader creëren voor de pleegouders en ook voor de natuurlijke ouders, in het belang van het kind."

"Wij zijn er uiteraard voorstander van om die hele regeling over te hevelen naar het Vlaamse niveau, maar de zesde staatshervorming heeft dat aspect nog op het federale niveau gelaten. We zitten nu in deze situatie en we willen daar het beste van maken voor de pleegouders", aldus Van Vaerenbergh. "Deze problematiek leeft al heel lang, dus ik hoop dat ik de collega's daarvoor kan warm maken."

In het federaal regeerakkoord staat al een passage die zegt dat er een statuut voor pleegouders moet komen, vult Parys aan. "Als pleegzorg meer bekend is, en als de spelregels duidelijker zijn, zullen we veel meer kandidaat-pleegouders hebben, en zullen die 400 kinderen die permanent op de wachtlijst staan ook effectief een thuis vinden."

3 kwesties regelen

Het wetsvoorstel omvat drie belangrijke punten, legt ze uit. "Wij zorgen dat er na de beëindiging van de pleegzorg makkelijker een persoonlijk contact gevraagd kan worden, zodat de banden tussen het pleegkind en de pleegouders niet volledig dienen verbroken te worden op een bepaald moment."

Een tweede punt is dat pleegouders "moeten kunnen optreden en beslissen in dringende en dagdagelijkse zaken", legt Van Vaerenbergh uit. "Bijvoorbeeld wanneer er een dringende operatie zich opdringt. Vandaag moet de pleegouder naar de rechter stappen om daar toestemming voor te vragen. Wij willen dat in dergelijke dringende gevallen de pleegouder zelf kan beschikken."

"Wanneer een kind voor een langere periode in een pleeggezin verblijft, moet er een mogelijkheid bestaan om een overeenkomst te treffen met de natuurlijke ouders of opgelegd door de jeugdrechter om fundamentelere componenten van het ouderlijk gezag over te dragen."

Een laatste aspect van pleegzorg dat in het wetsvoorstel geregeld wordt, is het verlof. "Wij willen pleegouderverlof gelijkschakelen met wat vandaag bestaat bij adopties, omdat het net zo belangrijk is dat mensen met hun pleegkinderen een affectieve band kunnen opbouwen", besluit Van Vaerenbergh.

Ook coalitiepartner CD&V trekt met voorstellen naar het parlement. Die voorzien onder meer ook een "blokkaderecht" bij kinderen die reeds lange tijd voortdurend werden opgevangen in een gezin. "Dit heeft tot gevolg dat de ouders het kind niet onmiddellijk kunnen wegtrekken uit een gezin waarin het wordt opgevangen", verduidelijkt Kamerlid Sonja Becq op haar blog.

Week van de pleegzorg

Morgen begint de week van de pleegzorg. Pleegzorg Vlaanderen organiseert verschillende info-avonden voor kandidaat-pleegouders. Meer informatie op www.pleegzorgvlaanderen.be. Vanavond zendt Panorama een reportage over het onderwerp uit.