Gebruiksvoorwaarden deredactie.be en sporza.be

1. Definities

 In deze algemene voorwaarden wordt begrepen onder:

 • VRT Online Diensten: deze algemene voorwaarden betreffen de hierna genoemde diensten, die het de gebruiker mogelijk maken om toegang te krijgen tot VRT Content: website www.deredactie.be, de applicatie deredactie.be, sporza.be, de applicatie sporza voetbal, VRT Embedded mediaspeler en deredactie.be RSS feeds.
 • VRT Content: betekent audio, audiovisueel materiaal, tekst, beelden en andere content die door de VRT publiek toegankelijk worden gemaakt via de VRT Online Dienst(en).

 

2. Algemeen

 U mag de VRT Online Diensten gebruiken om VRT Content te bekijken, te beluisteren, en/of te lezen op voorwaarde dat u zich volledig aan deze algemene voorwaarden en de toepasselijke wetgeving houdt.


Door het louter gebruik van deze VRT Online Diensten aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk deze voorwaarden. De VRT kan deze voorwaarden op elk moment wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de VRT Online Diensten en zullen automatisch van kracht worden na de bekendmaking ervan.

3. Gebruik van de VRT Online Diensten

 U mag de VRT Online Diensten enkel gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Onder commercieel gebruik moet onder meer worden verstaan het gebruik van VRT Content in het kader of ter ondersteuning van een ondernemingsactiviteit, ongeacht het economisch doel of model (bv. dienst tegen betaling, websites met inkomsten uit advertenties).
Hierbij dient u zich te houden aan de volgende algemene beperkingen. U zal de VRT Online Diensten en/of VRT Content:

 • niet gebruiken om inbreuk te maken op de toepasselijke wetgeving en/of op rechten van VRT of derden, waaronder auteursrechten, naburige rechten, merkenrechten of enige andere intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy van andere gebruikers en/of derden. Zo zal U de VRT Online Diensten niet kunnen gebruiken voor doeleinden waarvan de inhoud in strijd is met de openbare orde of de goede zeden, discriminerend, beledigend, lasterlijk of kwetsend is of op een andere manier inbreuk pleegt op de rechten van anderen
 • niet gebruiken buiten de context waarin deze door VRT aan het publiek werd aangeboden, en/of op een manier waardoor de VRT in diskrediet of slecht daglicht zou kunnen gebracht worden of aansprakelijkheid zou kunnen oplopen ten opzichte van derde partijen
 • niet gebruiken op een manier die enige goedkeuring, toestemming, steun of enige associatie in hoofde van de VRT zou suggereren met betrekking tot enige niet-VRT entiteit, persoon, product, dienst, content, opinie, geloof of overtuiging
 • enkel te gebruiken op de manier waarop deze door de VRT aan u beschikbaar werden gemaakt, waarbij u er zich van zal onthouden om zelf dan wel andere personen te helpen deze te decompileren, te ‘reverse-engineeren’, te bewerken, te kopiëren, of anderszins te exploiteren
 • niet gebruiken op een manier dat deze worden aangetast en/of worden beschadigd, zoals onder meer door het uploaden van computervirussen of anderszins schadelijke bestanden of door technische beschermingsmaatregelen van de VRT Online Diensten te omzeilen
 • op enigerlei wijze die anderszins onrechtmatig is ten opzichte van VRT en/of een derde.

 

4. Intellectuele eigendomsrechten

 U erkent uitdrukkelijk dat de VRT Online Diensten en/of VRT Content beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten van VRT en haar licentiegevers, waaronder onder meer auteursrechten en naburige rechten, databankrechten, merkenrechten en bescherming op computerprogramma’s.


Zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van VRT kan u de VRT Online Diensten en/of VRT Content niet decompileren, ‘reverse-engineeren’, bewerken, kopiëren, of anderszins te exploiteren door publieke mededeling of anderszins. VRT verstrekt de gebruiker voor dit toegelaten persoonlijk, niet-commercieel gebruik een niet-exclusieve, onoverdraagbare, niet voor sublicentie vatbare, in de tijd beperkte licentie. VRT heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken.


Als de VRT u de mogelijkheid biedt om eigen bijdragen op de VRT Online Diensten te laten opnemen, mag u geen werken doorsturen die door intellectuele eigendomsrechten beschermd zijn, tenzij u zelf die rechten bezit of over alle noodzakelijke toestemmingen van de rechthebbenden beschikt voor de exploitatie op de VRT Online Diensten. In elk geval vrijwaart u de VRT tegen aanspraken van derden. Behoudens andersluidende bijzondere voorwaarden geeft u VRT een niet-exclusieve, overdraagbare, sub-licentieerbare, wereldwijde, licentie om uw bijdragen te verspreiden en te tonen via alle mogelijke platformen of media (hierbij inbegrepen externe websites) en deze te verwerken in haar programma's en in aankondigingspots ter promotie van haar programma's evenals in andere mediaproducten van VRT. Deze licentie is niet beperkt in de tijd, tenzij anders overeengekomen. Deze licentie verleent VRT eveneens het recht om haar programma's en/of mediadiensten en producten waarin uw bijdrage is verwerkt op alle mogelijke wijzen zonder enige verschuldigde vergoeding te exploiteren zowel lineair als on demand tegen betaling (transactioneel) op gelijk welk platform (externe websites inbegrepen). Exploitatie off line is eveneens toegestaan zonder enige verschuldigde vergoeding (bv. n.a.v. het uitbrengen op de markt van een DVD of CD van haar programma's waarin uw bijdrage is verwerkt).

5. Aanbrengen van links naar VRT Online Diensten

 Het aanbrengen van een link naar de VRT Online Diensten op uw eigen website mag uitsluitend voor eigen, niet-commerciële doeleinden binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden. Dit kan enkel in de mate dat, wanneer de bezoeker van uw eigen website op deze link klikt, de webpagina volledig verdwijnt en de bezoeker wordt terugverwezen naar de betreffende VRT Online Dienst. Het URL-adres van de VRT Online Dienst moet steeds duidelijk zichtbaar in de link zijn. Overneming, framing, herpublicatie, bewerking of toevoeging van het op de VRT-websites gepubliceerde materiaal is niet toegestaan.

6. Embedden van VRT Content

 Het embedden van VRT Content kan uitsluitend voor het incidenteel gebruik van deze content voor eigen, niet-commerciële doeleinden, binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden. Voor het embedden van de VRT Content maakt u enkel gebruik van de player die u ter beschikking wordt gesteld op de desbetreffende VRT Online Dienst. Dit zorgt ervoor dat het geïntegreerde VRT Content steeds VRT branded is en de integriteit ervan beschermd wordt. Het is niet toegestaan deze player of enig onderdeel ervan te wijzigen, te verwijderen of ermee te interfereren of er enige andere aanpassing aan toe te brengen en enige technische beveiligingen of bescherming te omzeilen of te verwijderen, of dit voor anderen mogelijk te maken. Het is evenmin toegelaten om VRT Content geautomatiseerd te (laten) raadplegen, bijvoorbeeld via scripts, spiders en/of bots.

U aanvaardt dat de VRT niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van de integratie op uw website van VRT Content. De VRT blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van het door haar ter beschikking gestelde VRT Content, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de mogelijkheid tot embedding en u vrijwaart de VRT tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan. De VRT heeft het recht de onmiddellijke verwijdering te vragen van het geïntegreerde VRT Content op uw website.

7. Links naar andere websites beheerd door VRT

 Deze website bevat links naar andere VRT-websites. Ook het gebruik van die websites is onderworpen aan gebruiksvoorwaarden opgenomen op die websites.

8. Links naar websites beheerd door derden

 De VRT Online Diensten bevatten links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links zijn uitsluitend ter informatie van de gebruiker aangebracht. De VRT controleert deze websites en de informatie die zich erop bevindt niet. Zij kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de inhoud of de kwaliteit van deze websites. Een link houdt niet noodzakelijk in dat de VRT en de uitbaters van deze websites op de een of andere manier samenwerken of dat de VRT de informatie op deze websites goedgekeurd heeft.

9. Integratie van RSS-datafeeds

 U mag RSS-datafeeds die u kosteloos worden aangeboden op de VRT Online Diensten gebruiken voor eigen, niet-commerciële doeleinden, binnen de grenzen van deze algemene voorwaarden. U vermeldt bij het gebruik van de datafeeds duidelijk VRT als bron en u zorgt voor een doorlink vanuit elke titel naar het overeenstemmende artikel op de desbetreffende VRT Online Dienst. Enkel de link zelf van de RSS-datafeeds kan worden aangebracht op externe websites. Het is geenszins de bedoeling VRT Content verwerkt in de RSS-datafeeds te hergebruiken.

Ook het gebruik van RSS-feeds beschikbaar op VRT Online Diensten op publieke schermen behoeft de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van VRT.
U aanvaardt dat de VRT niet aansprakelijk is voor eventuele problemen met of ten gevolge van het gebruik van de RSS-datafeeds. De VRT blijft uiteraard verantwoordelijk voor de inhoud van haar berichten, maar u bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik dat u maakt van de links en u vrijwaart de VRT tegen elke aanspraak van derden naar aanleiding daarvan.
De VRT heeft het recht de onmiddellijke stopzetting te vragen van het gebruik van de RSS-datafeeds. Ook behoudt de VRT zich het recht voor de gebruiksvoorwaarden aan te passen en het aanbod van het materiaal stop te zetten.

10. Verplichtingen inzake deelname aan discussiefora, chat-groepen, babbelkanalen en inzake online b

 Discussiefora zijn plaatsen op het internet waar naar aanleiding van een tekstbericht of één of ander audio(visueel) fragment toegestuurd door een mediagebruiker dan wel door VRT zelf iedereen met dezelfde interesse hierop kan reageren. Bij chatgroepen of babbelkanalen kunt u online discussiëren met andere gebruikers. Op bepaalde sites zal u ook berichten en commentaren kunnen plaatsen op VRT profielpagina’s of uw account linken met uw account op Facebook, Twitter of een andere sociale netwerksite.

U mag alleen geoorloofde, persoonlijke en niet-commerciële berichten en informatie versturen en ontvangen. In discussiefora, chatgroepen, babbelkanalen of in alle online bijdragen moet de informatie ook relevant zijn voor de betrokken groep. Discussiefora, chatgroepen of babbelkanalen op VRT Online Diensten staan in het algemeen open voor iedereen die een bijdrage aan het debat levert, op beschaafde toon en in een behoorlijk Nederlands.

Reacties zijn alleen welkom als ze vergezeld zijn van een controleerbare voornaam en naam, en een behoorlijk e-mailadres waaruit de identiteit van de eigenaar kan worden afgeleid. Enkel uw voornaam, uw initialen of uw nickname zullen worden gepubliceerd.

De aan VRT verstrekte persoonsgegevens kunnen aan de politiediensten en gerechtelijke autoriteiten worden doorgegeven als ze onderzoek doen naar ongeoorloofd gedrag in het kader van een discussieforum.

VRT heeft onder andere het recht om bijdragen te weren die:

 • extremistisch, pornografisch, racistisch, seksistisch of beledigend zijn;
 • laster en eerroof kunnen betekenen, of oncontroleerbare beschuldigingen of beweringen inhouden;
 • gescheld, haatdragende taal, agressieve toon en/of racistische terminologie bevatten;
 • waarvan de zinnen in hoofdletters zijn geschreven;
 • smaad of laster beogen;
 • of in het algemeen hetzij juridisch hetzij maatschappelijk voor ongepast worden bevonden

Om dit doel te bereiken kan door de webmaster van de betrokken VRT Online Dienst premoderatie worden gebruikt. In zulk geval wordt iedere reactie gescreend alvorens ze op het scherm verschijnt. De VRT kan reacties ook inkorten (zonder evenwel de teneur geweld aan te doen). VRT heeft het recht om filters te gebruiken tegen ongewenste woorden of uitdrukkingen.

De VRT kan zonder kennisgeving berichten of vragen voor een discussieforum, een chatgroep of een babbelkanaal van haar VRT Online Diensten weren, en deze desgevallend helemaal sluiten, als ze niet voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. De VRT heeft het recht om deelnemers ingeval van ongepaste bijdragen als deelnemer te schrappen. Zij hoeft haar weigering niet te motiveren. VRT heeft tevens het recht om in te grijpen als naar haar oordeel personen of groepen het debat op een forum of in een chatgroep resp. babbelkanaal dreigen te monopoliseren. De VRT is niet verantwoordelijk voor de inhoud of de activiteiten in de discussiefora, chatgroepen of babbelkanalen.

Problemen kunt u steeds melden aan de webmaster van de betrokken VRT Online Dienst. Voor het uiten van klachten dient u wel de klachtenprocedure zoals bedoeld in artikel 11 van huidige gebruiksvoorwaarden te volgen. Zogenaamde klachten geuit op discussiefora, in chatgroepen of babbelkanalen worden geenszins opgevolgd.

11. Klachtenprocedure

 Klachten kunnen worden geuit door middel van de daartoe voorziene klachtenprocedure. Meer informatie over het indienen en de behandeling van deze klachten vindt u op de website van de VRT: http://www.vrt.be/contact/klachtenbehandeling

12. Aansprakelijkheid van de VRT

 De informatie op de VRT Online Diensten en/of in de VRT Content is het resultaat van nauwgezet onderzoek en analyse. De VRT streeft ernaar u zo nauwkeurig en volledig mogelijk te informeren. Maar de VRT geeft geen waarborg over de juistheid, de volledigheid of accuraatheid van de VRT Content. VRT kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade, van welke aard ook, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks, die de gebruiker zou lijden in het kader van het gebruik van de VRT Online Diensten en/of VRT Content.

VRT is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van de VRT Online Diensten en/of in de VRT Content. VRT behoudt zich het recht voor om op elk ogenblik en zonder enige voorafgaande kennisgeving de VRT Online Diensten en/of VRT Content te optimaliseren of aan te passen. De tijdelijke onbeschikbaarheid die hieruit kan volgen kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding of andere compensatie.

lees ook