Nieuwe fusie op komst bij de sociale zekerheid

Er is een nieuwe fusie in de maak bij de sociale zekerheid. Tegen 1 januari 2017 willen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en de Dienst voor de Bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS) samensmelten tot een instelling voor de inning en het beheer van de socialezekerheidsbijdragen. De schaalvergroting maakt een besparing mogelijk.

Begin dit jaar smolten de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van de Provinciale en Plaatselijke Overheidsdiensten (RSZPPO) en de Dienst voor de Overzeese Sociale Zekerheid (DOSZ) al samen tot de DIBISS. Nu gaat die instelling fusioneren met de RSZ. De beheerscomités van beide instellingen hebben dat goedgekeurd.

Grote hervormingen in de structuur van de sociale zekerheid waren tot nu toe zeldzaam. Maar de zesde staatshervorming heeft een grote impact op de organisatie van de sociale zekerheid. Belangrijke onderdelen van het arbeidsmarktbeleid, de ouderenzorg en het stelsel van de kinderbijslag werden overgedragen aan de deelstaten.

De vorige en huidige federale regering vroegen daarom aan de sociale partners, die mee instaan voor het beheer van de sociale zekerheid, en de topambtenaren om een reorganisatie van de administratie te onderzoeken. De fusie tussen RZS en DIBISS is daarvan een eerste concrete invulling.

De gefuseerde instelling zal verantwoordelijk zijn voor de inning en het beheer van ongeveer 57 miljard euro aan RSZ-bijdragen en de sociale verzekering van 6.000 landgenoten die tijdelijk in opdracht van hun werkgever in het buitenland verblijven. Daarnaast worden een aantal specifieke opdrachten met betrekking tot de lokale sector verankerd.

Besparing

Door de fusie zal het mogelijk worden om de uitvoering van een aantal basisopdrachten te rationaliseren en te besparen op een aantal werkingskosten.

Het is immers mogelijk de nieuwe instelling volledig te huisvesten in het RSZ-gebouw aan het Hortaplein. Omdat de medewerkers van de diensten kinderbijslagen naar de gemeenschappen worden overgedragen, zullen de gebouwen van de DIBISS niet meer nodig zijn. Ook de oude RSZ-vestiging aan de Koninklijke Prinsstraat kan worden verkocht.