“Alle leerkrachten in middelbaar 22 uren laten werken”

Lieven Boeve, topman van het katholiek onderwijs, wil dat alle leerkrachten in zijn net 22 uur per week gaan lesgeven. Nu is dat alleen in de eerste graad van het middelbaar onderwijs. Leraren in de tweede graad geven nu 21 uur les en in de derde graad is dat nog een uur minder.

"We willen onze scholen goed ondersteunen voor financiën en nieuwe gebouwen, maar ook in verband met het M-decreet dat er zit aan te komen", zegt Boeve. De structuur wordt daarom grondig onder handen genomen, en dat betekent ook een besparingsoperatie. "Door de hervorming kunnen we 800.000 euro besparen, 10 procent van onze middelen."

Dat laatste is noodzakelijk, want het katholiek onderwijs is financieel deels afhankelijk van de middelen die ze krijgen van de scholen en ook zij moeten besparen. Volgens Boeve wordt met de reorganisatie het nodige geld bespaard en kan dat bovendien "relatief pijnloos". Er zouden geen ontslagen vallen, alleen worden mensen die op pensioen gaan niet vervangen.

Boeve benadrukt dat een aantal besparingen die door de Vlaamse regering zijn doorgevoerd in het onderwijs wel erg diep snijden. "Ik heb het dan vooral over de besparing op de werking en ook de besparing op personeel", zegt hij. "Voor ons kan dit geen tweede keer, dit moet eenmalig zijn. Volgend jaar moeten we nadenken over structurele maatregelen."

"Teller moet voor iedereen gelijk staan"

Wat die structurele maatregelen betreft, laat hij een niet onomstreden ballonnetje op. Als leerkrachten in de derde graad van het secundair onderwijs 22 uur per week werken in plaats van de huidige 20 uur, komen er volgens hem voldoende middelen vrij te maken voor andere zaken. "Die zouden we rechtstreeks kunnen inzetten voor de aanvangsbegeleiding van nieuwe leerkrachten en voor het toepassen van het M-decreet", zegt hij. "Twee noden die gerust wat meer ondersteuning kunnen gebruiken."

Het plafond van 22 uur moet volgens Boeve ook gelden voor de praktijkleerkrachten, die nu 29 uur voor de klas staan. “Vroeger luidde het argument hiervoor altijd dat zij geen voorbereidingen moeten maken, maar een goede stagebegeleiding vraagt bijvoorbeeld ook tijd. We willen een gelijkschakeling zoals die er kwam voor arbeiders en bedienden. De teller moet voor iedereen gelijk staan.”

In september van vorig jaar had Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) al eens voorgesteld om leerkrachten in de hogere graden 1 tot 2 uur langer te laten werken, maar de Vlaamse regering ging daar uiteindelijk niet voor.

"Minder afstudeerrichtingen in secundair"

Boeve pleit voorts voor een grondige hervorming van het secundair onderwijs. "We willen zo snel mogelijk in gesprek gaan met minister Crevits over de modernisering van het secundair onderwijs."

Uit studies blijkt immers dat er 4 leerlingenprofielen zijn: een die naar de universiteit wil, een die naar de hogeschool wil, een die wil werken maar eerst nog wat professionele vorming wenst en een vierde die onmiddellijk de arbeidsmarkt op wil. "We moeten ons onderwijs zo organiseren dat we aan die leerlingen tegemoetkomen. Concreet betekent dit dat we de hoeveelheid richtingen zullen bekijken."

Als er wordt uitgegaan van opleidingsprofielen die meerdere beroepsuitwegen mogelijk maken, denkt Boeve dat het aantal afstudeerrichtingen zou kunnen gereduceerd worden tot een derde of een vierde. En op die manier wordt natuurlijk ook opnieuw geld bespaard.

M-decreet?

Het M-decreet gaat in september 2015 van start en streeft ernaar om elk kind in te schrijven in een gewone school. De doelstelling is dat kinderen met een beperking met de nodige ondersteuning toch kunnen opgevangen worden in de reguliere scholen.