Export onbehandelde mest groeide met 18 procent

Voor 2014 heeft de Mestbank mestverwerkingscertificaten uitgereikt voor de export en mestverwerking van 38,6 miljoen kilogram stikstof. Dat is 2 procent meer dan in 2013. Er werden minder mestverwerkingscertificaten uitgereikt aan mestverwerkingsinstallaties, maar dat wordt ruim gecompenseerd door de stijging van de export van onbehandelde mest met 18 procent. Dat meldt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM).

De Mestbank reikt mestverwerkingscertificaten uit aan mestverwerkingsinstallaties voor de hoeveelheid stikstof uit Vlaamse dierlijke mest die ze hebben verwerkt. Ook landbouwers die hun dierlijke mest exporteren, krijgen hiervoor mestverwerkingscertificaten. Per kilo stikstof die verwerkt of geëxporteerd wordt, kent de Mestbank 1 certificaat toe.

Landbouwbedrijven met een verwerkingsplicht kunnen mestverwerkingscertificaten gebruiken om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht.

Het voorbije jaar steeg de export van onbehandelde mest met 18 procent tot ruim 10 miljoen kilo stikstof, een forse stijging. De Mestbank stelt gemiddeld een lagere stikstofinhoud van de onbehandelde mest vast, maar de gestegen tonnages compenseren dat.

Van die 10,1 miljoen kilo stikstof is 7,8 miljoen kilo stikstof (77 procent) afkomstig van pluimveemest. Pluimveemest blijft de belangrijkste mestsoort die onbehandeld wordt geëxporteerd. Ook de export van onbehandelde niet-pluimveemest, voornamelijk varkensmest, nam toe in 2014. Zo werd 2,3 miljoen kilogram stikstof afkomstig van onbehandelde niet-pluimveemest geëxporteerd .

146 professionele mestverwerkingsinstallaties kregen in 2014 samen mestverwerkingscertificaten voor 28,2 miljoen kilo verwerkte stikstof. In 2013 kregen 148 mestverwerkers 29 miljoen certificaten. Er werden in 2014 dus bijna 790.000 (3 procent) minder mestverwerkingscertificaten uitgereikt aan mestverwerkingsinstallaties dan in 2013.

Landbouwers verwerkten in 2014 in hun stallen zelf bijna 350.000 kg stikstof met behulp van een zure luchtwasser of met een biologische luchtwasser met nabehandeling. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar.