Colombia effent het pad voor een waarheidscommissie

Als de regering van Colombia en de rebellen van de FARC een vredesakkoord bereiken, dan wordt in het Zuid-Amerikaanse land een waarheidscommissie opgericht. Dat zijn de beide strijdende partijen overeengekomen tijdens onderhandelingen in Cuba.

De strijd tussen de rebellen van de FARC en de regering van Colombia sleept al zowat een halve eeuw aan. In de Cubaanse hoofdstad Havana hebben de twee partijen voor de 37e keer vredesgesprekken gehouden. Die hadden al eerder moeten plaatsvinden, maar waren uitgesteld omdat een eerder afgesproken wapenstilstand niet had standgehouden.

De uitkomst van deze gespreksronde lijkt evenwel hoopvol. De rebellen en de regering zijn overeengekomen een waarheidscommissie in het leven te roepen àls ze erin slagen een vredesakkoord te sluiten.

Erkenning en dialoog

De waarheidscommissie zal zich tot doel stellen het conflict grondig te begrijpen en uit te leggen zodat het zich nooit meer kan herhalen. Dit moet erkenning voor de slachtoffers opleveren evenals een sfeer van dialoog bevorderen.

De commissie zal onafhankelijk en onpartijdig te werk gaan en alle partijen betrokken bij het conflict horen. Eventueel bewijsmateriaal dat hierbij komt bovendrijven, zal bij toekomstige processen niet kunnen worden gebruikt. Concreet zal de commissie uit elf leden bestaan. Na een voorbereidingsperiode van zes maanden zal ze drie jaar lang werken.

Wat een vredesakkoord betreft, hebben de rebellen en de regering al op drie van de vijf thema's op tafel overeenstemming bereikt: landhervorming, de politieke toekomst van de FARC en de strijd tegen drugshandel. Over compensaties voor slachtoffers van het conflict en over de ontwapening van de FARC bestaat nog onenigheid. Als een globaal akkoord wordt bereikt, zal het ter stemming aan de Colombiaanse bevolking worden voorgelegd.