"Veel te weinig geriaters in ons land"

Er is een nijpend tekort aan geriaters en verpleegkundigen met geriatrische expertise. Dat zegt het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidzorg (KCE). "Er moeten dringend maatregelen komen om geriatrie voor artsen en verpleegkundigen aantrekkelijker te maken", luidt het. Bovendien, zegt het KCE, volstaat het huidige systeem van geriatrische zorg niet altijd.

Bijna tien jaar geleden werden de "interne geriatrische liaisonteams" opgericht. Die moeten het stijgende aantal oudere patiënten opvangen die niet meer terechtkunnen op gespecialiseerde geriatrische afdelingen, de zogenoemde G-bedden. In een nieuw rapport evalueert het KCE hun organisatie en werking.

Daaruit blijkt dat de teams vaak te klein zijn om de werklast aan te kunnen. "Lang niet elke risicopatiënt wordt gezien", luidt het. "De geïnterviewden bevestigden unaniem dat de vraag naar zorg ruimschoots de mogelijkheden van de beschikbare human resources en het budget overschrijdt."

"Ondanks de relatief nauwgezette wetgeving wordt de interne geriatrische liaison erg heterogeen toegepast", zegt het KCE in zijn rapport. Die verschillen beginnen zelfs al bij de samenstelling: verpleegkundigen en geriaters hebben meestal het klinische leiderschap over het team, maar voorts komen daar soms ook ergotherapeuten, diëtisten, psychologen en logopedisten bij.

In België is er een nijpend tekort aan geriaters. Ieder jaar zouden er naar schatting twintig moeten bij komen om het groeiende aantal patiënten op te vangen, terwijl er dat voor heel de periode 2010-2013 maar 28 waren. Het KCE vindt dan ook dat geriatrie aantrekkelijker gemaakt moet worden voor verpleegkundigen en artsen, door onder meer opleidingsplaatsen voor geriaters aan te bieden. Bovendien roept het KCE op om een formeel platform op te richten om praktijkervaring uit te wisselen.

Daarnaast moet er ook dringend geïnvesteerd worden in bijkomende modellen die garanderen dat geriatrische patiënten ook op andere afdelingen of zelfs buiten het ziekenhuis behandeld kunnen worden, en moeten ziekenhuizen daarin meer vrijheid krijgen, meent het KCE. Zo zijn er bijvoorbeeld de "transmurale" zorgmodellen, waarbij de geriatrische expertise ook buiten de ziekenhuizen ter beschikking wordt gesteld, om te voorkomen dat een patiënt opgenomen moet worden.

In het rapport stelt het KCE dat ook de evaluatie op de kwaliteit van de geriatrische zorg "te wensen overlaat". "Een grondige evaluatie van de zorgkwaliteit maakt ontegensprekelijk deel uit van een zorgbeleid die naam waardig. Toch krijgt de evaluatie van de zorg door de interne geriatrische liaisons vandaag slechts weinig aandacht", klinkt het. "Daarom is het van vitaal belang om meer te investeren in dit domein."