Pensioenhervorming leidt tot daling armoederisico

De pensioenhervorming leidt tot een daling van het risico op armoede bij ouderen. Dat concludeert de Studiecommissie voor de Vergrijzing van het Planbureau. Minister Daniel Bacquelaine (MR) is tevreden. "De studie toont aan dat de hervorming niet enkel budgettaire, maar ook sociale voordelen heeft", zegt hij.

Eurostat schat het armoederisico bij 65-plussers op 18 procent, tegenover 14 procent bij de rest van de bevolking. Het verschil tussen werkenden en gepensioneerden ligt daarmee op het laagste niveau in tien jaar en volgens het Planbureau zal het risico de komende 35 jaar blijven dalen, tot iets meer dan 5 procent.

De verklaring ligt onder meer bij de hervorming die de wettelijke pensioenleeftijd op 67 jaar brengt. "De langere beroepsactiviteit als gevolg van die verhoging vertaalt zich immers in hogere pensioenen", is te lezen in het rapport.

Andere factoren die het armoederisico doen dalen, zijn de verhoging van de minimumpensioenen tussen 2000 en 2020 en de toenemende werkzaamheid van vrouwen, die zo steeds hogere pensioenen zullen ontvangen.

Ons land maakt daarmee komaf met een oud zeer, want het armoederisico bij gepensioneerden ligt hoger dan in alle buurlanden. In Nederland bedraagt het nauwelijks 6 procent.

"Cijfers zijn bemoedigend"

Het Planbureau becijferde voorts de budgettaire impact van de pensioenhervorming en die blijkt gunstig. Zo zal de kost van de pensioenen oplopen van 10,4 procent van het bruto binnenlands product (bbp) op dit moment tot 12,7 procent in 2040 en 12,6 procent in 2060.

Dat lijkt een grote stijging, maar in de vorige raming, waarin nog geen rekening werd gehouden met de hervorming, was sprake van een stijging tot 14,5 procent van het bbp.

Bij de gunstige cijfers wordt wel uitgegaan van een daling van de werkloosheidsgraad van 12,3 procent tot 8 procent en een stijging van de productiviteit met 1,5 procent per jaar vanaf 2035. Het valt evenwel nog af te wachten wat het precieze effect van de oprukkende automatisering zal zijn op de productiviteit, moet ook de Studiecommissie toegeven. Als de productiviteitsgroei 0,25 procentpunt lager ligt, stijgt de vergrijzingskosten opnieuw aanzienlijk.

Er wordt voorts uitgegaan van een daling van het aantal bruggepensioneerden met 80.000 en een daling van het aantal pensioengerechtigden met 315.000. De regering zal zich moeten inzetten om die economische groei effectief te realiseren en het werk werkbaar te houden, waarschuwt de Studiecommissie.

Minister van Pensioenen Bacquelaine vindt de cijfers alvast bemoedigend. "De kloof met de buurlanden in activiteitsgraad bij ouderen zal worden gedicht", zegt hij. "De hervorming zal leiden tot een grotere tewerkstelling bij 55-plussers, een daling van de vergrijzingskosten en een verkleining van de armoedeval bij ouderen."