Beweging.net dringt verder aan op een taxshift

De christelijke werknemersbeweging vraagt dat de federale regering effectief werk maakt van een taxshift die de lasten op arbeid verschuift naar inkomsten uit vermogen en rijkdom. Dat hebben Beweging.net, het vroegere ACW, en de Franstalige zusterorganisatie MOC maandag gevraagd op een persconferentie.

De federale regering beloofde onder meer in het regeerakkoord om werk te maken van een taxshift. De regering probeert die nog voor het eind van deze maand uit te werken. Maar de christelijke arbeidersbeweging vreest dat van uitstel afstel komt en dringt er op aan dat de verschuiving van lasten er daadwerkelijk komt.

"De taxshift moet leiden tot meer rechtvaardigheid in het fiscaal systeem en moet ook zuurstof geven aan de economie, door nieuwe jobs te creëren en jobs te behouden", zegt Patrick Develtere, voorzitter van Beweging.net.

Compensaties

De christelijke werknemersorganisaties willen niet dat een verlaging van de lasten op inkomsten uit arbeid gecompenseerd wordt door verdere besparingen of door een hogere btw. De vermindering van de werkgeversbijdragen moet bovendien gekoppeld zijn aan werkgelegenheid en moet dus gericht zijn op lage lonen en arbeidsintensieve sectoren.

Verder pleiten de organisaties ervoor dat er een belasting op vermogens van meer dan één miljoen euro wordt ingevoerd. Die zou jaarlijks zes tot acht miljard euro opbrengen.

Geen eendagsvlieg

"Nu is er te veel ongelijkheid en ongelijkheid remt de groei, die we juist nodig hebben", zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. "Belangrijk is dat het systeem terug wat progressiever wordt, dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. De operatie moet bovendien duurzaam zijn en structureel. Het mag geen eendagsvlieg worden", zegt Develtere.