Proefprojecten duaal leren krijgen vorm in zes studierichtingen

De studierichtingen die tot de proefprojecten duaal leren zullen behoren zijn bekend. Het gaat om elektromechanische technieken, elektrische installaties, chemische procestechnieken, ruwbouw, groenaanleg en -beheer en zorgkunde. De bedoeling is die richtingen vanaf het schooljaar 2016-2017 aan te bieden via leren en werken.

Duaal leren en werken houdt in dat jongeren naast leren op school, ook voor minstens 60 procent leren op de werkvloer. De ambitie blijft om een onderwijskwalificatie te halen. Maar ook aparte deelcertificaten of een beroepskwalificatie kunnen uitgereikt worden. Het doel is beter voorbereid zijn voor de arbeidsmarkt.

Schooljaar 2016-2017

Er is voor gekozen om in voorbereiding op de start van het duaal leren en werken op 1 september 2017 in het schooljaar 2016-2017 te beginnen met goed afgebakende proefprojecten. Het aantal studierichtingen in de proeffase blijft beperkt om het sleutelproject binnen de vooropgestelde tijdspanne beheersbaar te houden qua planning en opvolging. Maar ook om voldoende diepgang en kwaliteit te kunnen garanderen binnen de geselecteerde verkennende trajecten.

Over de selectie van de studierichtingen die voor het proefproject in aanmerking kwamen, hebben de voorbije maanden gesprekken plaatsgevonden onder leiding van de administratie Onderwijs. Bij die gesprekken waren ook Syntra Vlaanderen, de sociale partners, de sectoren en de onderwijsverstrekkers betrokken.

Er werden vier criteria gehanteerd. Op basis daarvan werden uiteindelijk zes studierichtingen (zie kader) gekozen. Over een zevende studierichting, haarverzorging, wordt verder overleg gevoerd met de onderwijsverstrekkers en de sector.

Studierichtingen duaal leren

  • Elektromechanische technieken duaal (TSO) isw met Agoria
  • Elektrische installaties duaal (BSO) isw met Volta en IPV (voeding)
  • Chemische procestechnieken (Sense) isw met Essenscia
  • Ruwbouw duaal (BSO, DBSO, Leertijd) isw met Fonds voor Vakopleiding in de Bouw
  • Groenaanleg en -beheer duaal (BUSO) isw emt Eduplus en Boerenbond
  • Zorgkundige duaal (BSO, DBSO, Leertijd) isw met Vivo