Hans Bonte wil screening van terreurdreiging bij opening nieuwe asielcentra

Kamerlid en burgemeester van Vilvoorde Hans Bonte (SP.A) vindt dat de federale overheid laks omspringt met de mogelijke terreurdreiging bij de oprichting van nieuwe asielcentra. "Er worden aan de lopende band asielcentra opgericht. Maar de overheid laat na om een dreigingsanalyse uit te voeren" zegt hij in het programma "De ochtend."

In Vilvoorde is ruim 10 dagen geleden een nieuw asielcentrum opengegaan met plaats voor 124 vluchtelingen. Het centrum kwam er op vraag van de federale overheid. Volgens Bonte reageerden de meeste inwoners van zijn stad positief. Hij vindt wel dat de overheid te laks omspringt met de veiligheid.

Geen dreigingsanalyse

"Er is op voorhand geen enkele analyse geweest van OCAD. Hoe moeten we politioneel reageren op de komst van het asielcentrum? Hoe gaat dat veiligheidsmatig in zijn werk?", vraagt Bonte zich af.

OCAD is het Orgaan voor de Coördinatie en de Analyse van de Dreiging. Het staat in voor de coördinatie tussen de verschillende Belgische politie- en inlichtingendiensten.

Bonte wijst erop dat in ons land nog altijd dreigingsniveau 2 geldt en op sommige plaatsen, zoals sites van defensie, niveau 3. Voor zijn eigen stad heeft hij een screening gevraagd en gekregen. In Vilvoorde geldt dreigingsniveau 1.

In het verleden wees de burgemeester er nog op dat geradicaliseerde jongeren uit Brussel vluchtelingen als lafaards beschouwen, wat aanleiding kon geven tot geweld.

"OCAD is niet het geijkte orgaan"

Bij Binnenlandse Zaken zeggen ze dat veiligheid een absolute prioriteit is bij de oprichting van asielcentra. "Komt een bepaalde plaats in beeld, dan onderzoeken we telkens eerst of er mogelijke problemen zijn", aldus Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van Jan Jambon (N-VA).

Burgemeesters kunnen, als ze dat willen, via de lokale politie een beroep doen op OCAD. "Maar dat is in deze kwestie niet het geijkte orgaan. OCAD maakt deel uit van een ruimer geheel van veiligheidsdiensten, waaronder de lokale en federale politie en de veiligheidsdienst van het leger."

De veiligheidsanalyses situeren zich op twee niveaus. "Enerzijds controleren we de omgeving. In Koksijde bijvoorbeeld was er een kans op vermenging met de vluchtelingenstroom uit het nabijgelegen Calais. Anderszijds wordt ook elke asielzoeker apart gescreend."

Strijd tegen illegale wapenhandel

Bonte roept ook op om een "war on weapons" te beginnen. Als het aan hem ligt, komt er een gerechtelijke cel die nagaat waar wapens en munitie vandaan komen, die gebruikt werden bij misdaden. "Men weet heel goed waar die vandaan komen. Alleen worden in ons land geen gegevens verzameld en samengelegd", zegt het Kamerlid. 

Ons land geniet de reputatie een draaischijf te zijn van de internationale wapenhandel. Volgens Bonte komt dat door de versnippering van de bevoegdheden en de centrale ligging van ons land. Hij geeft toe dat het probleem een internationale benadering vereist. Maar ook België zelf moet zijn verantwoordelijkheid nemen, klinkt het.

Bonte gaat eerstdaags een wetsvoorstel indienen om binnen Justitie een expertencel Wapens op te richten. Die cel moet dan jaarlijks rapporteren aan het parlement.

"We ondernemen wel degelijk actie"

Op het kabinet van minister van Justitie Koen Geens (CD&V) klinkt het nochtans dat al langer werk gemaakt wordt van de strijd tegen de illegale wapenhandel. De minister vraagt onder meer een betere controle van wapens aan de buitengrenzen van de Schengenzone en wil een betere uitwisseling van informatie op Europees niveau.

Een ander actiepunt is het opnieuw laten functioneren van het coördinatiecomité voor de strijd tegen illegale wapenhandel. Een dergelijk comité was al in 1999 opgericht, maar is na 2003 is nooit meer samengekomen. In 2012 is beslist een nieuw comité op te richten. Het KB om dit opnieuw te laten functioneren is geschreven. Het wordt de komende dagen voorgelegd aan de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken.

Wat betekenen de dreigingsniveaus?

Niveau 1 betekent dat de dreiging laag is. Concreet wil dat zeggen dat de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse niet bedreigd is.

Niveau 2 betekent dat de dreiging gemiddeld is. De dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse is dan weinig waarschijnlijk.

Niveau 3 betekent dat de dreiging ernstig is. Er is dan sprake van een mogelijke en waarschijnlijke dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse.

Niveau 4 betekent dan weer dat de dreiging zeer ernstig is. De dreiging tegen de persoon, de groepering of de gebeurtenis die het voorwerp uitmaakt van de analyse is dan zeer nabij.