Interlevens­beschouwelijke Dialoog en imams veroordelen "barbaarse terreur"

Als reactie op de aanslagen in Parijs, veroordelen de Vlaamse Interlevensbeschouwelijke Dialoog en het platform Vlaamse imams, "resoluut en krachtig de barbaarse terreur en elke vorm van haat en geweld die de menselijke waardigheid en de fundamenten van onze Westerse samenleving beogen te vernietigen."

"Wij verzetten ons des te meer tegen haat en geweld gepleegd in naam van welke religie of ideologische overtuiging dan ook", klonk het in een gezamenlijke mededeling in aanwezigheid van Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in Gent.

De vertegenwoordigers van de erkende godsdiensten en de levensbeschouwingen en het vrijzinnig humanisme, sinds maart 2014 verenigd in de VLID, zeggen iedereen ter wereld te ondersteunen, "die wil bijdragen aan een vreedzame, menswaardige en zorgzame samenleving waarin plaats is voor iedereen, ongeacht zijn ideologische, religieuze, etnische of sociale achtergrond."

"Basisprincipes meer dan ooit verdedigen"

Verder herhaalden en onderschreven de vertegenwoordigers dat vrijheid, gelijkheid, tolerantie en respect, verdraagzaamheid en legaliteit, hoekstenen zijn van onze Europese samenleving. "Deze basisprincipes moeten we meer dan ooit verdedigen en uitdragen", zeggen ze. "Wij roepen iedereen op zich te verzetten tegen de logica van de terreur, door een ondubbelzinnig engagement voor de opbouw van het vredevol samenleven in vrijheid, dialoog en respect voor elkaar, als moslims, joden, christenen, andersgelovigen of niet-gelovige humanisten. Wraak en vijandschap bieden hoop noch perspectief. Alleen dialoog en vrede zijn bouwstenen voor de toekomst. Aan die toekomst moeten we samen bouwen, met vereende krachten, elke dag opnieuw."

De gezamenlijke verklaring werd ondertekend door het Platform van Vlaamse Imams en vertegenwoordigers van de Anglicaanse-, Israëlitische-, Islamitische-, Katholieke, Orthodoxe en Protestants-Evangelische eredienst, net als afgevaardigden van het vzw Centrum Islamonderwijs Vlaanderen, het Vrijzinnig humanisme.