Raad van State schorst opnieuw delen van plan Saeftinghedok

De Raad van State heeft gedeeltelijk het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) "Afbakening zeehavengebied Antwerpen, havenontwikkeling Linkeroever" geschorst. Enkele bewoners van het bedreigde polderdorp Doel hadden daarom gevraagd. Voorlopig kan het Saeftinghedok dus niet worden aangelegd.

Het Saeftinghedok is een nog aan te leggen dok op de linkeroever van de Schelde van in totaal 4.100 meter lang en 600 meter breed. Een eerste, beperkte fase zou tegen 2021 de eerste schepen moeten ontvangen. Volgens het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen is de uitbreiding van de haven door het dok noodzakelijk, al is niet iedereen van het nut van het dok overtuigd.

Om de aanleg van het dok mogelijk te maken, moest de bestemming van het gebied worden gewijzigd. Dat werd gedaan met het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan. Dat plan werd eerder al deels geschorst, omdat de natuurcompensatie niet voldoende was.

De Vlaamse regering stelde vervolgens een reparatie-GRUP vast, waarna de bewoners van Doel opnieuw naar de Raad van State trokken. Door nieuwe regels bij het rechtsorgaan moesten ze ook een hoogdringendheid bewijzen, wat aanvankelijk niet lukte.

In afwachting van vernietigingsberoepen ten gronde werden wel al prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitie. Vraag was of een "nieuwe techniek" van de Vlaamse regering over natuurkerngebieden verenigbaar was met de Europese Habitatrichtlijn. In afwachting van die uitkomst oordeelde de Raad van State vrijdag dat "op het eerste gezicht" het Europees recht werd geschonden.

Doel voorlopig gered

Intussen waren voor verschillende huizen in Doel sloopvergunningen uitgereikt en waren de onteigeningsprocedures al opgestart. De Raad van State oordeelt dat de situatie nu "zodanig spoedeisend is dat er een risico bestaat op een definitieve teloorgang van hun leefgemeenschap in Doel".

Volgens de Raad overtuigde het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen niet "waar zij voorhoudt dat de geplande onteigeningen niets met de realisatie van het gewestelijk RUP te maken hebben. Zij beogen onmiskenbaar de sloop van Doel, een voor de realisatie van het bestreden gewestelijk RUP noodzakelijke voorbereidende fase."

Concreet werd nu de tenuitvoerlegging geschorst van de beslissing van de Vlaamse regering over een intrekking van geschorste delen, alsook een hernieuwde vaststellingsbeslissing, voor zover die betrekking heeft op de Saeftinghedokzone en een bepaald gebied errond.

Door de schorsing is Doel voorlopig gered en kan het Saeftinghedok niet worden vergund of aangelegd. Het Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen wil voorlopig enkel kwijt dat het het arrest heeft ontvangen en aan het bestuderen is.