Niveau specifieke lerarenopleidingen stijgt

Het niveau van de specifieke lerarenopleiding gaat de goede richting uit. Dat blijkt uit het rapport van de hervisitaties door de Vlaamse Universiteiten en Hogescholen Raad (VLUHR).

Eind 2012 bleek het niveau van de specifieke lerarenopleidingen na een uitgebreide visitatie zeer wisselend. Het gaat om de aanvullende opleidingen voor aspirant-leerkrachten die niet specifiek voor leerkracht hebben gestudeerd.

De opleidingen worden aangeboden door universiteiten, hogescholen en centra voor volwassenenonderwijs. Vooral bij die laatste bleek de kwaliteit niet goed, vaak door een gebrek aan werkingsmiddelen. Ook de hogescholen kampten met een gebrek aan financiën en een laag personeelsbestand.

"Opmerkelijke kwaliteitsverbetering"

Om een uitsluiting te voorkomen konden de onderwijsinstellingen voor een hervisitatie kiezen. Het resultaat daarvan is "een opmerkelijke kwaliteitsverbetering", meldt de visitatiecommissie. Het team van lectoren werd geprofessionaliseerd. "De opleidingen hebben begrepen dat het opleiden van leraren een specifieke en diepgaande expertise vraagt", is te lezen. Ook de eerste stappen naar schaalvergroting en samenwerking werden gezet.

De commissie hoopt dat de ingezette verbeteringen de komende jaren worden aangehouden.

Onderwijsminister Hilde Crevits (CD&V) werkt in samenwerking met een taskforce, waarin de onderwijsinstellingen zijn vertegenwoordigd, aan een bijsturing van de lerarenopleidingen. "Het is de bedoeling de opleidingen in de toekomst inhoudelijk te versterken met specifieke aandacht voor vakinhoud, didactische vaardigheden, klasmanagement, diversiteit en de grootstedelijke context", laat ze weten.