Geen toegang meer tot pro deo voor wie voldoende middelen heeft

Wie voldoende middelen heeft, krijgt voortaan geen bijstand meer van een pro deo-advocaat. Dat staat in de hervorming van de tweedelijnsbijstand binnen Justitie, waarvoor de ministerraad het licht op groen heeft gezet. "Met deze aanpassingen wordt het systeem rechtvaardiger en kwaliteitsvoller", zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). "De misbruiken gaan eruit en de financiering wordt duurzaam gemaakt".

Het budget voor "pro deo" bedraagt 71 miljoen euro. Dat is bijna vier keer minder dan in Nederland. Om een "correcte vergoeding" van de advocaten te verzekeren en die op te trekken tot het niveau van de voorbije jaren, gaat het budget dit jaar nog met 3 miljoen euro omhoog.

Bedoeling is het budget de komende jaren duurzaam en stapsgewijs op te krikken. Daarom zal de meerderheid in het parlement een wetsvoorstel indienen met als doel een fonds in het leven te roepen dat wordt gespijsd met heffingen op penale boetes, zoals boetes in fraudedossiers.

Minister Geens wil het systeem ook rechtvaardiger maken door ervoor te zorgen dat wie het nodig heeft, er ook effectief een beroep op kan doen, maar door tegelijkertijd mensen die voldoende middelen hebben, uit te sluiten. Bij de controle van de bestaansmiddelen van de aanvrager, zal daarom ook rekening worden gehouden met al zijn bestaansmiddelen: zowel inkomsten uit arbeid, als roerende goederen en spaargelden.

"Bescheiden bijdrage" van 50 euro per procedure

Wie gebruik maakt van het systeem, zal een "bescheiden bijdrage" per procedure worden gevraagd. Het gaat om maximaal 50 euro. Het bedrag wordt beperkt tot 20 euro indien na het eerste contact een bemiddeling tot stand komt. Wanneer het tot een juridische procedure komt, nemen de kosten dus toe tot 50 euro.

Bedoeling is meer zaken minnelijk te beslechten in plaats van voor een rechter uit te vechten.

Extra kwetsbare groepen hoeven geen bijdrage op te hoesten. Indien een aanvrager kan aantonen dat de betaling zijn of haar toegang tot Justitie ernstig zou belemmeren, kunnen de Bureaus voor Juridische Bijstand een vrijstelling verlenen.

Misbruik aanpakken

Om een betere kwaliteit te garanderen, wil de minister misbruiken van het systeem aanpakken. Op het vlak van de controle en sanctionering van de advocaten die hun diensten aanbieden binnen de juridische bijstand, wordt naast de mogelijkheid tot weglating van een advocaat, bijkomend de sancties ingevoerd van schorsing en behoud op de lijst mits voorwaarden.

De minister bereidt voorts maatregelen voor om de rechtsbijstandsverzekering aantrekkelijker te maken.