Taxisector sluit "historisch akkoord" met inspectiediensten

De vakbonden en de werkgeversorganisatie van de taxisector hebben met de inspectiediensten een, volgens de socialistische vakbond, "historisch akkoord" gesloten in de strijd tegen sociale en fiscale fraude en oneerlijke concurrentie. Die andere belangrijke speler in de sector, Uber, was echter niet vertegenwoordigd aan tafel.

Staatssecretaris voor de Bestrijding van de Sociale Fraude Bart Tommelein (Open VLD), die het akkoord mee ondertekende, toonde zich alvast tevreden. "De taxisector toont zich hiermee bereid voor eigen deur te vegen en samen met de inspectiediensten te strijden voor eerlijke concurrentie", klonk het.

Die strijd moet aangegaan worden door een betere samenwerking tussen de inspectiediensten, de sector en de regio's, maar ook meer en betere controles en meer gegevensuitwisseling.

Er komt ook een werkgroep die zich zal buigen over de rentabiliteit van de sector en online platformen. "Deze rentabiliteit was lange tijd ontoereikend en dat werkte illegale praktijken in de hand die leiden tot oneerlijke concurrentie", aldus KMO-minister Willy Borsus, die het akkoord eveneens ondertekende, net als minister van Financiën Johan Van Overtveldt.

"Streven naar goede uitwisseling tussen controlediensten en sector"

Tommelein verwees in zijn toelichting naar de concurrentie die de sector ondervindt van nieuwe vervoersplatformen, zoals Uber. Zij zaten nu niet mee aan tafel, maar de staatssecretaris kondigde wel aan "binnenkort aan tafel te gaan zitten met de mensen van Uber". Tegelijk haalde Tommelein aan dat de sociale inspectie in 2014 inbreuken vaststelde bij 27 procent van de werknemers in de taxisector zelf.

Michel Aseglio van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, die mee bevoegd wordt voor die controle, liet zich niet vastpinnen op een streefpercentage. "We streven naar een goede informatie-uitwisseling tussen onze diensten en de sector." Een deel van de controles zal ook op gewestelijk niveau uitgevoerd moeten worden. Aseglio liet alvast weten waar mogelijk mee te werken aan de nieuwe gewestelijke diensten.

"Uber was trigger om besprekingen boost te geven"

De sociale partners hebben zich stuk voor stuk tevreden getoond met het akkoord. ABVV'er John Reynaert had het over een "historisch akkoord". Jan Sannen, van de christelijke vakbond, wees erop dat de besprekingen al 20 jaar aan de gang zijn. "Maar alles veranderde met de komst van Uber in 2014", aldus Sannen. "Toen ontstond er grote paniek, maar het is ook de trigger geweest om de besprekingen weer aan te vatten."

Toch gaven de verschillende sociale partners aan dat het werk nu pas begint. Stephan De Muelenaere (ACLVB) riep de drie leden van de federale regering die het akkoord mee ondertekenden op "als coaches op te treden voor de gewestregeringen".

Claude Delire, voorzitter van werkgeversorganisatie GTL, merkte op dat de verschillende betrokken partijen "de uitdagingen van de sector heel goed begrepen hebben, zoals Uber en de rentabiliteit". Toch maakte hij nog een kanttekening over het behoud van de werkgelegenheid.

Volgens Reynaert is de sector niet tegen innovatie gekant. "Dat was de afgelopen maanden vaak te lezen, maar klopt niet", zei hij. "Maar waar we ons wel tegen verzetten, is tegen de uitholling van ons statuut." De ABVV'er kondigde ook aan dat zijn vakbond naar de arbeidsrechtbank is gestapt, omdat ze van mening is dat de Uberchauffeurs als schijnzelfstandigen werken. Het RSZ besloot half september nog dat die chauffeurs zelfstandigen zijn, maar daar is het ABVV niet mee akkoord.