LETTERLIJK: De Nieuwkomersverklaring

Nieuwkomers in ons land moeten voortaan een verklaring ondertekenen waarin ze beloven zich in onze maatschappij te integreren en onze wetten, waarden en normen te respecteren. Dit is de letterlijke tekst waaronder ze hun handtekening moeten plaatsen:

U wenst duurzaam in dit land te verblijven. Nieuwkomers, zoals u, worden reeds vele jaren in dit land verwelkomd.

Nieuwkomers, zoals u, zijn vaak afkomstig uit landen met een andere culturele achtergrond. Zij wensen hun leven in dit land uit te bouwen. De inwoners van dit land zijn echter gehecht aan bepaalde rechten, plichten, vrijheden en waarden. Om in vrede en veiligheid samen te leven is het belangrijk dat u te kennen geeft rechten, juridische beslissingen, plichten, vrijheden en waarden te erkennen en dat u zich bereid verklaart om ze na te leven.
In het raam van uw verblijfsaanvraag verwachten wij daarom dat u deze verklaring ondertekent.

Ik, ondergetekende, verklaar hierbij dat ik mij engageer om ervoor te zorgen dat ikzelf, evenals mijn eventuele kinderen, gedurende ons verblijf in België, ons in de samenleving zullen integreren en er op actieve wijze aan zullen deelnemen.

Met het oog daarop verklaar ik het volgende:

- Dit land respecteert de mensenrechten zoals zij werden vastgelegd in de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. België onderschreef bovendien het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, wat ervoor zorgt dat de mensenrechten afdwingbaar zijn. Ik zal de wetgeving van dit land naleven en de democratische principes van dit land respecteren.

- Ik respecteer de vrijheid en de persoonlijke integriteit van iedereen. Ik begrijp en aanvaard dat in dit land iedereen recht heeft op de fundamentele vrijheden zoals zij liggen vervat in de grondwet. Deze vrijheden zijn:

  • Vrijheid van meningsuiting: iedereen mag vrij zijn overtuigingen mededelen, zowel gesproken als geschreven. Het aanzetten tot haat of geweld is echter een strafbaar feit en geeft aanleiding tot een veroordeling door de rechter.
  • Vrijheid van vereniging: niemand kan in dit land gedwongen worden om deel uit te maken van een vereniging of géén deel uit te maken van een vereniging.
  • Vrijheid van eredienst: iedereen mag kiezen welke godsdienst hij aanhangt. Iemand mag er ook voor kiezen géén godsdienst aan te hangen. Iedereen heeft het recht van godsdienst te wijzigen of zijn godsdienst af te vallen
  • Vrijheid van beleving van seksuele geaardheid: een relatie tussen twee mannen of twee vrouwen beschouwen we in dit land als gelijkwaardig aan een relatie tussen een vrouw en een man. Twee vrouwen of twee mannen kunnen met mekaar trouwen, en samen kinderen grootbrengen.

- Ik begrijp en aanvaard dat, in dit land, mannen en vrouwen dezelfde rechten en plichten hebben en dat zowel mannen als vrouwen in dit land hun bijdrage leveren aan de samenleving. Mannen en vrouwen hebben dus dezelfde rechten op onderwijs en werk, mannen en vrouwen kunnen allebei deelnemen aan het democratisch proces, waaronder verkiezingen. Zowel mannen als vrouwen hebben de verplichting om belastingen te betalen .

  • Deze gelijkheid geldt voor alle meerderjarige mannen en vrouwen: in België vanaf 18 jaar. Elke meerderjarige, man of vrouw, kiest vrij, zonder dwang van ouders of familieleden een beroep, een woonplaats of een partner
  • Ik begrijp en aanvaard dat beide ouders in dit land de plicht hebben om in het onderhoud van hun kinderen te voorzien, en dat alle kinderen, jongens én meisjes, dezelfde kansen krijgen. Ik zal ervoor zorgen dat mijn kinderen de best mogelijke opleiding en opvoeding krijgen zodat zij actieve burgers worden van de samenleving.
  • Ik begrijp en aanvaard dat jongens en meisjes in dit land dezelfde rechten hebben. Daarom mogen jongens en meisjes niet gedwongen worden om te huwen.

- Ik begrijp en aanvaard dat het in dit land strafbaar is om geweld te plegen tegenover een andere persoon, ook tegenover een echtgeno(o)t(e) of kinderen. Dreigen met geweld is in dit land ook strafbaar.

- Ik begrijp en aanvaard dat België elke daad van terrorisme zeer streng veroordeelt. Ik begrijp en aanvaard dat elke persoon die getuige is van een poging tot misdrijf dat het leven van andere mensen in gevaar brengt of de fundamenten van de samenleving wil aantasten, vanzelfsprekend alles in het werk stelt om dit misdrijf te voorkomen en dit bij de politie aan te geven.

- Ik begrijp en aanvaard dat integreren in de samenleving, een voorwaarde is om te blijven genieten van een verblijfsrecht in dit land.

  • Ik begrijp en aanvaard dat, om te kunnen genieten van een verlenging van mijn verblijf, de redenen waarom ik mijn verblijf gekregen heb nog steeds moeten gelden.
  • Ik begrijp en aanvaard dat elke betrokkenheid bij een misdrijf de toekenning en het behoud van mijn verblijfstitel ernstig in gevaar kan brengen.

- Ik begrijp en aanvaard dat de kennis van de taal van de regio waar ik mij zal vestigen (Nederlands, Frans of Duits) essentieel is om te komen tot een actieve participatie aan de samenleving. Ik zal daarom voldoende inspanningen leveren om deze landstalen aan te leren en ook om wegwijs te worden in de samenleving. Ik begrijp en aanvaard dat ik daarvoor gebruik kan maken van de inburgeringstrajecten waarin de deelstaten van dit land voorzien.

- Ik begrijp en aanvaard dat, in dit land, burgers en gezinnen zélf verantwoordelijk zijn om in hun levensonderhoud te voorzien. Ik zal daartoe de nodige inspanningen leveren. Ik begrijp en aanvaard dat het volgen van de inburgeringstrajecten waarin de deelstaten voorzien, goede kansen biedt om zelfvoorzienend te worden.

Meest gelezen