Panda maakt macht!* - Van Dievel Consulting

Louis Van Dievel kijkt als marketeer, "verkoper van gebakken lucht", met een guitige blik naar de kleine en grote actualiteit van de week. Nu moet hij helpen België te redden.

'De koning staat aan de poort, patron, zal ik hem binnenlaten?' Mijn junior partner en tevens dobermann Brabançonne sprak het zinnetje uit op een toon die ik alleen maar als achteloos kan omschrijven, alsof het om het wekelijkse bezoek van biersteker De Caigny ging. 'De koning?' bracht ik met moeite uit, 'staat de vorst aan de poort?' 'Ik ben al onderweg, patron!' riep onze trainee Dinska Bronska van in de hof van onze modeste villa, 'zal ik hem in de bibliotheek installeren, bij de anderen?' Ik voelde mij compleet compleet belachelijk gemaakt. 'Welke anderen?' kreet ik met overslaande stem. 'De premier en de gestelde lichamen, enzo, wie anders, patron,' antwoordde Brab op een toontje dat een lichte vorm van compassie verried, compassie die men pleegt te betonen tegenover sukkelachtige & vergeetachtige jonggepensioneerden, op voorwaarde dat het allemaal niet te lang duurt.

Haastig knoopte ik mijn tricolore das om, fatsoeneerde mijn haar, spelde mijn eretekenen op en haastte mij naar de knusse bibliotheek, alwaar - ook al was de maand juni reeds ingezet - noodgedwongen een desalniettemin gezellig haardvuur brandde. Nog nooit hadden wij van VDC zoveel hoge gasten tegelijk gehad!

De vorst en zijn kabinetschef, de premier en drie van zijn vicepremiers, diverse topministers, drie partijvoorzitters, John Crombez en Elio Di Rupo warempel, aartsbisschop De Kesel, Marc Leemans en Rudy De Leeuw en hun tegenpolen bij de ondernemers, gemaskerde afgevaardigden van de boevenorganisaties IMF, OESO en ECB, generaals en admiraals en noem maar op. Ik wist niet wie ik - na koning Filip uiteraard - het eerst eerbiedig moest begroeten en welkom heten.

Mijn zenuwachtige gedoe stond in schril contrast met de naturel en de ongedwongenheid waarmede Brabançonne en Dinska Bronska zich tussen het kruim van de Natie, de Unie en de Wereldheerschappij mengden.

De ontbrekende factor

Pas nadat ik gedurende enkele minuten vergeefs het nobele leeuwenhoofd van mijn vriend en voormalige hiërarchische meerdere - tevens Eerste Burger van het Land - had gezocht tussen de keuvelende gasten, viel mijn Europese munt. De N-VA was geheel afwezig op de bijeenkomst in onze modeste villa!!!! Geen Bracke, geen De Wever, geen Jambon, geen Van Overtveldt ,...

'Natuurlijk zijn die niet hier, patron,' fluisterde Dinska Bronska mij - als had zij mijn gedachten geraden - in het oor.
Ik begreep er niets van. Het ging mijn petje te boven.
'Ge zijt precies niet mee, hé patron?' Brabançonne keek mij wat ongerust aan.
'Goed opletten, patron,' sprak Dinska mij bemoedigend toe, toen premier Michel aanstalten maakte om het woord te voeren.

Klein bier

'Waarde landgenoten,' vatte Charel Michel aan, 'ons geliefde België wordt bedreigd.'
Alle hoofden knikten instemmend, dat van het staatshoofd nog het meest overtuigend.
'Duistere krachten willen van de sociale onrust gebruik, wat zeg ik, misbruik maken om de eenheid van de natie te vernietigen.'
Ach en wee, weerklonk het zachtjes.
'Deze moeilijke tijden zijn evenwel klein bier vergeleken met het oproer ten tijde van de Koningskwestie, de Schoolstrijd of de Eenheidswet,' vervolgde de eerste minister, 'en België heeft het allemaal overleefd.'
Een uitslover zette alreeds de eerste noten van het volkslied in, maar werd tot stilte aangemaand. De aartsbisschop haalde verongelijkt zijn schouders op.
'Maar nu is er deze niet nader genoemde, separatistische partij die met veel genoegen het vuur van de sociale onrust opstookt,' donderde Charel Michel, 'met een dubbel doel: de splitsing van het land en de vernietiging van ons overlegmodel!'
Instemmend gemurmel was zijn deel.
'Wij gaan dat niet laten gebeuren! Jamais de la vie!'
'Jamais de la vie!' echode het in de bibliotheek, alwaar de temperatuur inmiddels met wel tien graden gestegen was.

Le trait d'union

'Gelukkig,' sprak Charel Michel nu veel rustiger, 'hebben wij met koning Filip een staatshoofd die niet alleen het verbindingsteken, le trait d'union vormt tussen Vlamingen, Franstaligen en Teutoontjes, maar die ook zijn hoofd gebroken heeft over een nieuw en begeesterend project dat alle landgenoten kan samenbrengen en de separatisten terug naar hun loopgraven kan jagen!'
Gejuich steeg op.
'Sire, aan u het woord!'

Charel Michel trok zich diep buigend terug.

'Waarde landgenoten,' begroette ook de vorst het verzamelde gezelschap, 'ik heb een goed idee.'
'Voor de dag ermee!'rijmde iemand op de achterste rij, wat hem niets dan afkeurende blikken opleverde. Kris Peeters haalde verongelijkt de schouders op.
'U bent ontslagen, meneer Peeters!' riep de kabinetschef van de koning hem toe.
Maar ook dat was een wat overdreven reactie.

Een geschenk uit de hemel

'De Waalse Haan en de Vlaamse Leeuw zijn versleten symbolen die het volk onverschillig laten,' vervolgde het staatshoofd, 'en ook de Rode Duivels brengen de hoofden niet meer in positieve zin op hol, helaas.'
Daar had de vorst gelijk in, zag ik de aanwezigen denken. Maar welk alternatief had de koning? Het moest al straffe kost zijn.
'Maar in de provincie Henegouwen, in het gouw van onze sympathieke ex-premier Elio, is een kindeke geboren, is een geschenk uit de hemel gevallen: het boeleke van madame Hao Hao en mijnheer Xing Hui!'

Het begon het gezelschap te dagen welk verenigend project de vorst voor ogen had. De gezichten begonnen te stralen. Vergeten waren de treinen, de gevangenissen, de facteurs, de soldaten, de stakers, de files, de ellendige regen en het overlijden van Gaston Berghmans.
'Neen aan het perfide separatisme,' riep koning Filip als in trance, leve de eenheid van België. Panda maakt macht!*'

*Hao Hao fait la force!

lees ook