Het PWA-statuut: wie en wat?

Het PWA-statuut is vandaag weer in het nieuws: scholen maken gebruik van PWA-werknemers in de voor- en naschoolse opvang van kinderen, maar zouden dat in de toekomst niet meer zo makkelijk kunnen. Maar wat houdt het PWA-statuut in en wie komt er voor in aanmerking?

Wat is een PWA?

Het Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap (PWA) is een vzw die door de gemeente of een groep van gemeenten is opgericht voor het uitoefenen van activiteiten die niet aan bod komen in het normale arbeidscircuit. Het biedt werk aan langdurig werklozen, die op deze manier gemakkelijker weer opgenomen kunnen worden in de normale arbeidsmarkt.

Wie kan gebruikmaken van een PWA?

Zowel privépersonen, lokale overheden, niet-commerciële verenigingen en scholen kunnen activiteiten laten uitoefenen door PWA-werknemers.

Wat zijn de toegelaten activiteiten?

Alle activiteiten die PWA-werknemers mogen uitvoeren zijn opgenomen in een lijst. Die kan van gemeente tot gemeente verschillen.

In scholen mogen PWA-werknemers helpen bij de voor- en naschoolse opvang van kinderen, bij de organisatie van naschoolse activiteiten en het begeleiden van kinderen naar activiteiten.

Bij lokale overheden gaat het om taken die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit kunnen worden verricht. Het gaat onder meer om stadswachters, het regelen van het verkeer aan scholen, hulp bij de begeleiding van sociaal zwakkeren en bij de bescherming van het milieu.

Niet-commerciële verenigingen en vzw's mogen PWA-werknemers in dienst nemen voor activiteiten die niet tot het dagelijkse beheer behoren en die normaal door vrijwilligers worden gedaan. Het moet gaan om taken die niet door het gewone personeel of in het gewone arbeidscircuit verricht kunnen worden.

Voor privépersonen gaat het om klein tuinonderhoud, hulp bij de uitvoering van administratieve formaliteiten en de opvang of begeleiding van kinderen van zieke, bejaarde of gehandicapte personen.

Het loon dat een PWA-werknemer krijgt, is cumuleerbaar met een werkloosheidsuitkering, maar het aantal werkuren mag niet meer dan 70 per maand bedragen. Begin dit jaar waren er een kleine 8.000 mensen met een PWA-statuut.

Wat is het verschil met de dienstencheque?

PWA-werknemers worden betaald met een PWA-cheque. Die is niet te verwarren met een dienstencheque, die u kan gebruiken om huishoudelijke hulp, het doen van boodschappen, het buitenhuis strijken en het vervoer van mensen met een beperkte mobiliteit te bekostigen. De werknemer hoeft daarbij geen langdurig werkloze te zijn.