"We moeten de toekomst niet voorspellen maar mogelijk maken"

Enkele dagen later dan voorzien heeft premier Michel de Kamer toegesproken tijdens zijn "State of the Union". Tijdens zijn betoog van ruim een halfuur hamerde Michel vooral op het belang van jobcreatie en het aantrekken van investeringen. Hij bracht ook kort hulde aan de slachtoffers van de aanslagen in ons land.

Michel begint zijn betoog met de slagzin dat zijn ploeg een "betere, zekerdere en welvarendere toekomst wil". Op de ingeslagen weg verdergaan: dat lijkt het credo voor het komende jaar. "We werken al 2 jaar hard om ons land te moderniseren. Dat is goed, maar het volstaat nog niet. (...) Populaire maatregelen nemen is gemakkelijk, zeker als je de rekening doorschuift, maar die keuze willen we niet maken."

Jobs, jobs, jobs

Zijn maatregelen vat de premier samen in 7 punten. (zie kaderstuk onderaan) Jobcreatie blijft het speerpunt van de regering-Michel. "Door de gebeurtenissen bij Caterpillar en ING zijn we brutaal herinnerd aan onze verantwoordelijkheid. Het is onze plicht om te strijden voor elke werknemer, elke job en elk gezin", klinkt het. "Daarnaast zetten we onze complexe sanering voort. Want als de werkgelegenheid slabakt dan betalen de zwaksten daar als eersten een prijs voor."

Het concrete cijfer dat Michel aanhaalt, komt van de Nationale Bank, die 140.000 nieuwe jobs vooruitstelt tegen 2017. Banen die er volgens de premier vooral kunnen komen in de digitale sector "als we ons snel genoeg aanpassen." In dat opzicht waarschuwt hij voor mogelijke negatieve gevolgen van de brexit. "Als onze export wordt afgeremd, zal dat een extra inspanning van ons vragen."

Michel herhaalt ook dat arbeid en consumptie niet zwaarder zullen worden belast. "De btw verhoogt niet, de accijnzen verhogen niet, we prutsen niet aan de index en we raken niet aan de werknemers en de kinderbijlage. We bevestigen de taxshift en dat kan het verschil maken voor onze gezinnen."

3 fiscale voorstellen in de frigo

De voorstellen over de vennootschaps- en de meerwaardebelasting, waarover deze coalitie de afgelopen week ei zo na struikelde, gaan even de koelkast in. Opvallend: premier Michel wil ze wel op gelijke voet behandelen. "We gaan ze grondig onderzoeken en daarna kunnen er voorstellen worden ingediend, op basis van die analyses en simulaties."

Michel herhaalt ook de complimenten van de OESO voor de fiscale hervormingen die ons land heeft doorgevoerd. "Volgens hen hebben we op dat vlak de grootste hervorming in jaren doorgevoerd. De basis is gelegd, nu is het een kwestie van de koers aan te houden."

Over de begroting laat de premier verstaan dat "de weg openligt naar een evenwicht in 2018" en dat "de Europese doelstellingen worden nagekomen". De aanpak van fiscale fraude blijft van levensbelang.

"Hulde aan slachtoffers van 22 maart én ordediensten"

Tijdens een korte passage over 22 maart wordt het even muisstil in het halfrond. "Ons land is één van de beste plaatsen ter wereld om vrij te zijn, lief te hebben, kritiek te uiten, te geloven of niet te geloven en van mening te verschillen. Toch is onze democratie getroffen door tragische aanslagen. Daarom wil ik opnieuw hulde brengen aan de slachtoffers die die dag gevallen zijn. Ook de politie- en veiligheidsdiensten, onze inlichtingendiensten en militairen in binnen- en buienland verdienen een woord van dank om onze veiligheid en vrijheid elke dag te blijven garanderen."

Michel benadrukt het belang om "waardig" te blijven reageren op deze gebeurtenissen. Hij bevestigt ook de extra middelen voor de politie: tegen het einde van de legislatuur komen er nog 1.000 agenten bij. Hij herhaalt ook dat er intussen 600 mensen geschrapt zijn uit het Rijksregister, en dat 57 gevaarlijke personen geïnterpelleerd zijn. "Maar ons werk op het vlak van veiligheid is nog niet klaar."

"Overtuigd om te slagen"

De komende dagen wil Michel zijn beleidsverklaring toelichten aan de sociale partners. "Want overleg en sociale vrede liggen me na aan het hart", aldus de premier. "Niemand kan onverschillig blijven over de angst van mensen om hun job te verliezen, facturen te betalen of zich onveilig te voelen."

Michel besluit  met een quote van Nelson Mandela  ("Armoede bestrijden is geen liefdadigheid, wel rechtvaardigheid") en een van de Franse schrijver Antoine de Saint-Exupéry ("We moeten de toekomst niet voorspellen, maar mogelijk maken"). "We zijn optimistisch, zonder naïef te zijn, en hebben vertrouwen zonder illusie. Want de beste troef van ons land zijn en blijven onze burgers", meent Michel.

De 7 hervormingen samengevat

  • 1) Modernisering van de arbeidsmarkt: uitgangspunt hierin is het beter combineren van werk en privé en nieuwe technologie beter aanwenden. De 38-urenweek wordt vanaf nu berekend op jaarbasis. Michel benadrukt dat mensen geen 45 uur per week zullen moeten werken. “Wie dat beweert, liegt”. Telewerk moet eenvoudiger worden.
  • 2) Hervorming van de wet uit 1996 over de competitiviteit en loonvorming: de index en stijging volgens loonbarema blijven bestaan, maar de loonnorm wordt aangepast waardoor de historische loonhandicap wordt weggewerkt.
  • 3) E-commerce en digitale agenda: premier Michel wil dat ons land een pioniersrol opneemt. Hij ziet een grote mogelijkheid tot jobcreatie in de digitale sector. Hij wil in dit opzicht nachtwerk voor e-bedrijven beter regelen, “om met gelijke wapens te strijden tegen de buurlanden”.
  • 4) Vrije mobiliteitskeuze voor werknemers: naast een bedrijfswagen moeten werknemers kunnen kiezen voor een andere mobiliteitsvorm of éxtra nettoloon. “We willen bedrijfswagens niet afstraffen, maar mensen moeten de kans hebben om een andere keuze te maken”
  • 5) Pensioenen: “De globale besparing van 1,5 miljard tegen 2020 biedt een waarborg voor toekomstige generaties”, klinkt het. De koopkracht van de gepensioneerden wordt beschermd. De tweede pensioenpijler wordt veralgemeend. De enveloppe voor zware beroepen wordt beter ingeschat.
  • 6) Gezondheidszorg en invaliditeit: De kwaliteit van ons zorgsysteem, dat bij de besten ter wereld behoort, moet gegarandeerd worden. Speerpunt is de grotere responsabilisering en betere integratie van langdurig zieken
  • 7) Investeringen en belastingen: Economische efficiëntie en fiscale rechtvaardigheid moeten met elkaar verbonden worden. “Ons land moet aantrekkelijk worden voor investeerders en we moeten KMO’s beter ondersteunen”