CD&V wil volledige hervorming van belastingsysteem en sociale zekerheid

Terwijl de regering al weken kibbelt over de vennootschaps- en de meerwaardebelasting, komt CD&V met een nieuw voorstel: een vólledige hervorming van ons belastingsysteem en van de sociale bijdragen. Ook al geeft voorzitter Beke toe dat dat het begrotingstekort niet zal oplossen.

Fiscale rechtvaardigheid, het is de nagel waar CD&V al langer op klopt. De partij wil dan ook absoluut de meerwaardebelasting verwezenlijkt zien, en wil van geen lagere vennootschapsbelasting -een eis van de N-VA- weten zonder de koppeling met een meerwaardebelasting. Een onontwarbare knoop, zo lijkt het wel, zelfs in die mate dat premier Charles Michel (MR) deze week het laken naar zich toegetrokken heeft. 

Maar het gebakkelei belet CD&V niet met een nieuw voorstel op de proppen te komen: in "De zevende dag" pleitte voorzitter Wouter Beke voor een volledige hervorming van ons belastingsysteem en het systeem van de sociale bijdragen.

"We moeten vooral op een simpelere en meer eenvormige manier belasten", legt Beke uit. "We leven in een wereld vol onzekerheden, denk maar aan de pensioenen, de economische groei, de druk op ons veiligheidsgevoel, en daar moeten we antwoorden op bieden: een hervorming van de belastingen en van de sociale zekerheid."

"Dual income tax" of 2-pijlersysteem

En dus blijft CD&V vragende partij voor een "dual income tax" (2-pijlersysteem). In dat systeem zouden alle belastbare inkomsten in twee categorieën verdeeld worden: arbeidsgebonden inkomsten (inkomsten uit een job of uitkeringen) en inkomsten uit vermogen (zoals aandelen, obligaties of grote rijkdommen). De arbeidsgebonden inkomsten zouden progressief worden belast, de niet-arbeidsgebonden inkomsten volgens een vast tarief. 

Ook binnen de sociale zekerheid wil CD&V een omslag maken naar een 2-pijlersysteem: de eerste pijler is de universele sociale bescherming, die iedereen krijgt (gezondheidszorg, kinderbijslag, leefloon...). De tweede pijler is de echte verzekeringsregeling die bescherming moet bieden tegen de risico's die aan een job verbonden zijn (arbeidsongeschiktheid, invaliditeit, beroepsziekten, verlies van werk, ouderdom,...). Iedereen die werkt of gewerkt heeft, zou extra bescherming opbouwen. (zie infografiek CD&V onderaan)

Allemaal goed en wel, maar is er dan geen vermogenskadaster nodig om een transparant overzicht te krijgen van wie welke inkomsten heeft? "Ik heb er alvast geen probleem mee", zegt Beke, al beklemtoont hij tegelijk "dat de fiscus nu ook al veel weet". 

Maar kortom: niet méér belasten, maar wel anders belasten, dat is samengevat het voorstel van CD&V, dat volgende week ook uitgebreid aan bod komt op het partijcongres. "Transparanter en eenvormiger, waardoor we de belastingdruk kunnen laten dalen", maakt Beke zich nog sterk. 

"Hervorming lost begrotingstekort niet op"

Dat het CD&V-voorstel geen wondermiddel zal zijn om het begrotingstekort te dichten, dat geeft Beke zelf ook toe. Dat tekort baart de voorzitter wel degelijk zorgen, maar hij weigert het boetekleed aan te trekken. "Er is afgesproken dat er honderden miljoenen zouden bespaard worden in een "redesign" van de overheid, maar dat is niet gerealiseerd", een duidelijk sneer naar de N-VA-ministers Steven Vandeput (Ambtenarenzaken) en Johan Van Overtveldt (Financiën).

Een duidelijke boodschap dus van CD&V naar coalitiepartner N-VA: "Het komt erop aan om de gemaakte afspraken na te komen". 

Herbekijk hieronder het interview met Wouter Beke in "De zevende dag":

Meest gelezen