Tien aanbevelingen om grensoverschrijdend gedrag aan de UGent aan te pakken

Aan de Universiteit Gent heeft een externe commissie tien aanbevelingen geformuleerd om grensoverschrijdend gedrag te vermijden en effectief aan te pakken. Eén daarvan is zoveel mogelijk vermijden dat een-op-eengesprekken plaatsvinden in afgesloten, niet transparante ruimtes.
UGent-rector Anne De Paepe

In juni kwamen een aantal verhalen rond seksuele intimidatie en ongepast gedrag aan het licht, waarna rector Anne De Paepe besliste om een externe (onafhankelijke) commissie in het leven te roepen. Die boog zich de afgelopen maanden over beleidsdocumenten en voerde gesprekken met mensen binnen en buiten de instelling.

"Alles wat wettelijk moet gebeuren, gebeurt, en toch zagen we dat er opmerkelijk weinig meldingen zijn bij de betreffende organen", vatte voorzitster Mireille Deziron haar voorstudie samen. Uit een studie van Securex blijkt dat 2 procent van de werknemers zich slachtoffer voelt van ongewest gedrag. Dat zouden er 180 moeten zijn aan de UGent, terwijl er dit jaar maar drie meldingen waren. "Statistisch is het onmogelijk dat er zo weinig incidenten zijn op een populatie van 9.000 werknemers."

10 aanbevelingen

In haar eindverslag pleit de driekoppige commissie voor bijkomende aanspreekpunten, bovenop de vertrouwenspersoon en de dienst preventie. "We denken dat er behoefte is aan een eerder informele instantie", zegt voorzitster Deziron. Ook pleit de commissie voor het aanstellen van een coördinator rond het thema.

Verder stelt de commissie voor om alle beschikbare informatie op één plaats te bundelen, een herhaalde sensibiliseringscampagne te voeren en ook studenten te betrekken, bijvoorbeeld door op evaluatieformulieren ruimte te laten om proffen en assistenten op het thema te beoordelen. De UGent moet verder zoveel mogelijk vermijden dat een-op-eengesprekken in afgesloten, niet transparante ruimtes doorgaan. De commissie vindt dat ook een aandachtspunt wanneer beslist wordt om ruimtes te verbouwen of nieuw te bouwen.

De driekoppige commissie pleit ook nog voor een specifieke gedragscode, stelt voor om die te koppelen aan het arbeidsreglement en bijgevolg ook het tuchtreglement aan te passen. Er wordt in dat verband ook een test voorgesteld (situational judgement test) om te illustreren welk gedrag ongewenst of grensoverschrijdend is. Daarnaast wordt voorgesteld om bij rekrutering, selectie en evaluatie de waarden "respect" en "leiderschap" te beklemtonen. Die waarden moeten vertaald worden in competenties.

Tot slot vraagt de commissie om een onafhankelijk servicecentrum op te richten waar slachtoffers terechtkunnen. De experts stellen voor om dat centrum ook toegankelijk te maken voor andere hogescholen in Gent.

De Paepe: "Sneller inspelen op situaties die niet gezond zijn"

"We moeten er alles aan doen om de drempel voor meldingen te verlagen en ook sneller te kunnen inspelen op situaties die niet gezond zijn", reageert rector Anne De Paepe. Ze zegt dat de adviezen nu besproken worden op de beleidsniveaus waar ze thuishoren. "Een aantal voorstellen kunnen vrij snel geïmplementeerd worden, andere voorstellen (zoals het aanpassen van reglementen) zullen wat meer tijd vergen."

Omdat tot dusver nog geen enkel slachtoffer een formele klacht indiende, besliste rector De Paepe afgelopen zomer wel om een dossier voor de tuchtcommissie te brengen van een professor aan de faculteit Letteren en Wijsbegeerte. Die zaak is nog lopende, de betrokken professor meldde zich afwezig na het bekend raken van de beschuldigingen.

Meest gelezen