Nog geen akkoord over reorganisatie studierichtingen secundair

De Vlaamse regering is er nog niet in geslaagd een akkoord te bereiken over de matrix, de geplande reorganisatie van de studierichtingen in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. Volgens minister-president Geert Bourgeois (N-VA) en minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) is er een "eerste grondige bespreking" geweest op de regering, maar is het dossier nog niet rijp om te landen. "Maar uitstel is geen afstel", zegt Crevits.

Even terugspoelen naar eind mei toen de Vlaamse regering een akkoord bereikte over de hervorming van het secundair onderwijs. Dat akkoord bevatte ook een voorstel voor de reorganisatie van de tweede en derde graad van het secundair onderwijs, de veelbesproken "matrix".

Die matrix moet een transparanter en rationeler aanbod opleveren, met studierichtingen die leerlingen ofwel duidelijk voorbereiden op het hoger onderwijs of op de arbeidsmarkt (respectievelijk doorstroom- en arbeidsmarktgerichte richtingen) of richtingen die de deur voor beide opties open laten (richtingen met dubbele finaliteit).

Consultatieronde

Crevits benadrukte toen dat het ging om "een eerste worp" en wilde met het onderwijsveld in discussie gaan. Op basis van die brede consultatieronde trok minister Crevits vandaag met een voorstel naar de regering. Maar het dossier bleek nog niet rijp voor een akkoord.

"Dat was ook niet de bedoeling", zegt minister-president Geert Bourgeois. Blijkbaar wijkt de input vanuit het werkveld hier en daar grondig af van wat de regering heeft voorgesteld. Bovendien zou er ook nog een kloof zijn tussen de standpunten van met name CD&V en de N-VA.

"Uitstel geen afstel"

Bedoeling is dat het dossier na Nieuwjaar "prioritair" verder wordt besproken, aldus Crevits. "Maar uitstel is geen afstel", aldus de CD&V-minister.

Meest gelezen