Wat verandert er allemaal vanaf 1 januari 2017?

Een nieuwe maand betekent een rits aanpassingen en veranderingen. We beginnen het kersverse jaar alvast met een heleboel wijzigingen en dát zal u voelen in uw portemonnee. Wist u dat elektriciteit en kinderopvang duurder worden, dat bij onenigheid uw baby een dubbele achternaam krijgt en dat sirenes 's nachts stiller moeten?

Stoppen met roken wordt goedkoper

Wie wil stoppen met roken en daarvoor bij een tabakoloog aanklopt, betaalt vanaf 1 januari enkel nog het remgeld en niet langer de volle pot. Voor Vlamingen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming en voor jongeren tot en met 20 jaar wordt het zelfs bijna gratis.

Meer info hier.

Jobstudenten mogen langer werken

Jobstudenten mogen vanaf 1 januari 475 uur werken, in plaats van de 50 dagen-regel die tot eind 2016 geldt. Idee achter deze nieuwe regeling is dat studenten op die manier enkele uren kunnen werken zonder meteen een volledige dag kwijt te spelen. Op die manier wordt ook rekening gehouden met de realiteit bij seizoensgebonden jobs.

Meer info hier.

Persoonsvolgend budget

Meer dan 30.000 meerderjarige personen met een handicap schakelen vanaf 1 januari over naar de persoonsvolgende financiering. De nieuwe regeling maakt komaf met de rechtstreekse subsidiëring van zorgverstrekkers door de Vlaamse overheid. In plaats daarvan krijgen zorgbehoevenden zelf een budget in handen, dat aangepast is aan de zwaarte van hun handicap, waarmee ze naar de zorginstelling van hun keuze kunnen stappen.

Meer info hier.

Tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden = Vlaamse bevoegdheid

Op 1 januari wordt de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) overgeheveld van het federale naar het Vlaamse niveau. Ongeveer 106.000 zorgbehoevende Vlamingen ouder dan 65 hebben recht op een maandelijks forfaitair bedrag, dat door de mutualiteiten wordt uitbetaald. De tegemoetkoming kadert in de uitbouw van de Vlaamse Sociale Bescherming (VSB).

Voordeliger statuut voor student-ondernemers

Studenten die naast hun studies ook een bedrijfje willen opstarten, kunnen daarvoor vanaf 1 januari rekenen op een voordeliger statuut. Jongeren die hun opleiding combineren met werken of ondernemen, zullen hierdoor in de toekomst fiscaal ten laste van hun ouders kunnen blijven. "Ondernemen wordt hiermee voor studenten even aantrekkelijk als jobstudent zijn", benadrukt minister van Economie Kris Peeters (CD&V).

Meer info hier.

Vlaamse sportwereld evolueert naar 1 sportfederatie per tak

Het Vlaamse federatiedecreet treedt op 1 januari in werking. Daarmee komt een einde aan de wildgroei aan sportfederaties: bedoeling is om te evolueren naar één federatie per sporttak. Verder zal de subsidiëring van sportbonden niet enkel meer afhangen van het ledenaantal, maar wil minister van Sport Philippe Muyters (N-VA) ook rekening houden met de kwaliteit.

Premie voor wie langdurig werklozen in dienst neemt

Werkgevers die een langdurig werkloze in dienst nemen, hebben vanaf 1 januari recht op een aanwervingspremie van de Vlaamse regering. Het gaat om een bedrag van 1.250 euro na drie maanden en nog eens 3.000 euro na een vol jaar tewerkstelling. De financiële stimulans moet werkgevers het laatste duwtje in de rug geven om langdurige werklozen een contract aan te bieden.

Meer info hier.

Kinderopvang wordt 1,08 procent duurder

De tarieven in de kinderopvang waar ouders volgens hun inkomen betalen, worden in 2017 automatisch geïndexeerd met 1,08 procent. De indexering komt fors hoger uit dan begin 2016, toen die 0,41 procent bedroeg. Alle ouders voor wie de tariefverhoging geldt, zijn in de loop van december op de hoogte gebracht. Zij hebben het nieuwe attest al gekregen en moeten niets meer doen.

Meer info hier.

Aanvraag premie elektrische wagen wordt eenvoudiger

De procedure voor het aanvragen van een premie voor een elektrische wagen wordt vanaf 1 januari een stuk eenvoudiger. Voortaan is het voldoende om zich binnen de drie maanden na de eerste inschrijving van het voertuig aan te melden via een webapplicatie van het Vlaams Energieagentschap (VEA). Vroeger moesten bestuurders bij de ontvangst van de auto nog een tweede dossier indienen, maar veel Vlamingen vergaten die tweede stap en liepen zo de premie mis.

Milieuvriendelijkere benzine 95 E10 vervangt benzine 95

De milieuvriendelijkere benzine 95 E10 vervangt op 1 januari benzine 95 aan de Belgische tankstations. Met deze brandstof kan de uitstoot van broeikasgassen in de vervoerssector worden teruggedrongen. Benzine 95 E10 is een benzinebrandstof die maximaal 10 procent bio-ethanol bevat. Sinds 2009 bevat de in België gecommercialiseerde brandstof al maximaal 5 procent bio-ethanol.

Meer info hier.

Strenge energie-eisen voor niet-residentiële gebouwen

Nieuwe niet-residentiële gebouwen zoals sporthallen, rusthuizen en handelszaken zullen vanaf 1 januari moeten beantwoorden aan strenge energienormen, waaronder een e-peileis en een minimumaandeel hernieuwbare energie. De niet-residentiële gebouwen komen daarmee steeds meer op gelijke voet met woningen, kantoren en scholen, waar nu al strenge energie-eisen gelden.

Meer info hier.

Zieke kinderen krijgen sneller internetonderwijs

Vanaf Nieuwjaar kunnen langdurig zieke kinderen sneller een beroep doen op internetonderwijs. Nu kan dat vanaf zes weken ziekte, vanaf 2017 wordt dat teruggebracht naar vier weken. De Vlaamse regering heeft daarvoor een subsidie van 1.365.000 euro voor de vzw Bednet goedgekeurd.

Meer info hier.

Bij onenigheid dubbele achternaam voor baby

Als ouders het niet eens raken over de familienaam van hun kind, zal vanaf 1 januari de naam van beide ouders gelden, naast elkaar en in alfabetische volgorde. De vorige regering maakte het mogelijk dat ouders vrij de familienaam van hun kind konden kiezen. Het Grondwettelijk Hof struikelde echter over de bepaling in de wet-Turtelboom dat automatisch zou worden teruggevallen op de naam van de vader als de ouders het niet eens raken. Daarom wordt in een dergelijk geval voortaan gekeken naar de alfabetische volgorde.

Meer info hier.

Brandweersirenes moeten 's nachts stiller

Brandweerkorpsen zijn vanaf 1 januari verplicht een tweede, stillere sirene te gebruiken voor interventies tussen 22 uur en 6 uur. De verplichting bestond al langer voor brandweerwagens die na 1 januari 2014 besteld werden, maar geldt voortaan ook voor alle andere interventievoertuigen. Zo'n nachtsirene mag nog maximaal 95 decibel produceren, in plaats van 110 decibel voor de "dagsirene".

Elektriciteit wordt weer duurder

Gezinnen en kmo's in Vlaanderen zullen in 2017 opnieuw meer betalen voor hun elektriciteit, terwijl grotere bedrijven op middenspanning minder zullen betalen. Dat bleek uit de berekening van de Vlaamse energieregulator Vreg, op basis van de nieuwe distributietarieven.

Meer info hier.

Spoedprocedures voor eID of een Kids-ID worden sneller

De spoedprocedures voor het verkrijgen van een eID of een Kids-ID worden op 1 januari sneller en goedkoper. Op die manier wordt vermeden dat burgers te lang met voorlopige identiteitspapieren op zak moeten lopen.

Fijn stof bij bouwwerkzaamheden beperken

Een aannemer wordt verplicht om bij bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden de stofemissies zo laag mogelijk te houden. Met deze nieuwe milieuvoorwaarden in de Vlaamse wetgeving moet het fijn stof dat bij bouwwerkzaamheden vrijkomt, verminderd worden. Het moet ook de overlast voor omwonenden beperken. De wetgeving is van toepassing op alle bouw-, sloop- en infrastructuurwerkzaamheden uitgevoerd in open lucht door een aannemer en die langer dan één dag duren. Activiteiten uitgevoerd door een particulier vallen niet onder het toepassingsgebied.

Werkgevers betalen meer voor tankkaart

Werkgevers die werknemers een bedrijfswagen met tankkaart ter beschikking stellen, zullen daar meer voor moeten betalen. De verhoging van het werkgeversgedeelte van het voordeel van alle aard stijgt voor deze bedrijfswagens van 17 naar 40 procent. Voor werknemers heeft deze maatregel geen gevolgen.

Boetes door rechters uitgesproken fors duurder

Boetes uitgesproken door een rechter, of penale boetes, worden een pak duurder. De boete die een rechter uitspreekt, werd standaard met 6 vermenigvuldigd. Die vermenigvuldigingsfactor stijgt vanaf 1 januari naar 8. Daardoor komt er voor gsm'en achter het stuur minstens 40 euro bij. Voor dronken rijden gaat het om 400 euro.

Meer info hier.

Over de speculatietaks, roerende voorheffing en beurstaks

Wie na 1 januari zijn aandelen verkoopt, zal geen speculatietaks meer moeten betalen. Die taks lag al langer onder vuur, onder meer omdat de inkomsten tegenvallen. Tegelijk wordt de roerende voorheffing wel opnieuw verhoogd, van 27 naar 30 procent. Op tien jaar tijd is deze belasting al verdubbeld. De roerende voorheffing op een gereglementeerd spaarboekje blijft wel onveranderd op 15 procent, die bovendien enkel betaald moet worden door wie meer dan 1.880 euro aan rente-inkomsten heeft. De beurstaks vermijden door via een buitenlandse makelaar effecten te kopen en te verkopen, kan niet meer. De regering verdubbelt ook de maximumbedragen van de beurstaks.

Niet langer belastingkrediet voor asielzoekers

Asielzoekers zonder beroepsinkomsten zullen vanaf 1 januari niet meer kunnen genieten van een belastingkrediet voor kinderen ten laste. Ze worden voortaan aan de belasting van niet-inwoners onderworpen in plaats van aan de personenbelasting.

Meer info hier.

Beneluxlanden gaan samen nationale luchtruimen

België, Nederland en Luxemburg gaan vanaf 1 januari samenwerken om de nationale luchtruimen te bewaken tegen civiele vliegtuigen waarvan een terroristische dreiging uitgaat. De drie Beneluxlanden ondertekenden in maart 2015 een verdrag over de samenwerking, die moet zorgen voor een efficiëntere inzet van mensen en middelen.

Meer info hier.

Brusselaars parkeren in gebied van 1,5 km² rond hun huis

Vanaf 1 januari wordt er in het Brussels Gewest een nieuw parkeerbeleid uitgerold. Tarieven en parkeerzones worden geharmoniseerd. In principe zouden bewoners in een zone van 1,5 km² rondom hun woning moeten kunnen parkeren, onafhankelijk van de gemeentegrenzen.

Brussel schrapt woonbonus

Op 1 januari verdwijnt de woonbonus in het Brussels Gewest. In ruil worden de registratierechten wel drastisch verminderd voor Brusselaars die hun eerste of enige woning kopen.

Meer info hier.

Vervroegd pensioen? Hogere minimumleeftijd

Net als in de voorbije jaren wordt op 1 januari de minimumleeftijd om vervroegd op pensioen te kunnen gaan, lichtjes opgetrokken. Het wordt 62,5 jaar bij een loopbaan van 41 jaar. Wie een nog langere loopbaan heeft, kan toch nog iets vroeger afzwaaien.

Meest gelezen