Hoe de pensioenen betaalbaar houden? Dit is al beslist

De afgelopen jaren zijn al heel wat maatregelen genomen om de pensioenlast beheersbaar te houden. We sommen ze hier voor u op.

Met zijn allen langer werken

 • Vanaf 2025 : wettelijke pensioenleeftijd 66 jaar
 • Vanaf 2030 : wettelijke pensioenleeftijd 67 jaar
 • Vanaf 2019 : vervroegd pensioen vanaf 63 jaar ( tenzij zwaar beroep, dan kan het vanaf 60)
 • Vanaf 2020: brugpensioen pas mogelijk vanaf 60 jaar

Werken belonen met een hoger pensioen

 • Wie langer dan 1 jaar werkloos is of in (gewoon) brugpensioen, zal voor die jaren van werkloosheid/brugpensioen minder pensioen krijgen.De berekening van die jaren voor het pensioen gebeurt niet op basis van het laatst verdiende bruto-loon, maar op basis van het minimumjaarrecht (ongeveer 1950 euro). (Volgens Bacquelaine zullen enkel de hogere salarissen hierdoor worden getroffen.)
 • Wie al een loopbaan van 45 jaar heeft en nog een paar jaar wil doorwerken, zal ook voor die jaren nog extra pensioen kunnen opbouwen. Nu kan dit niet, de extra jaren brengen nu niks op. In de toekomst telt elke dag dat je werkt. (Volgens de bonden heeft deze maatregel een keerzijde voor wie ziek is, werkloos is of op SWT: nu worden bij de berekening van het pensioen de eerste twee jaar van de loopbaan weggeknipt( minst goed betaalde jaren), nu zou men die jaren wel mee in rekening nemen.)
 • Verhogen van het maximaal pensioenplatform: nu krijgt een werknemer in de prive maximaal 1.671 euro per maand, je kunt daar niet boven gaan. Bacquelaine wil dit mee laten evolueren met het algemene loonpeil.
 • Vergemakkelijken van de toegang tot het minimumpensioen op 2 manieren: Na een loopbaan van 30 jaar (werken én gelijkgestelde periodes), zowel voor werknemers, zelfstandigen of ambtenaren OF na twintig effectief gewerkte jaren.

Pensioensystemen van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren gelijkschakelen

 • Gemengd en aanvullend pensioen voor ambtenaren: jaren gewerkt als contractueel, leveren werknemerspensioen op, jaren gewerkt als vast benoemde ambtenaar, tellen mee voor het ambtenarenpensioen
 • Tweede pensioenpijler voor contractuele ambtenaren
 • Ambtenaren verliezen aantal voordelen:
 1. - Studiejaren tellen niet meer automatisch mee als gewerkte jaren voor de bepaling van de lengte van de loopbaan en de hoogte van het pensioen.
 2. - Ambtenaren zullen net zoals zelfstandigen en prive-werknemers hun studiejaren kunnen afkopen.
 3. - De voordelige pensioenbreuken bij sommige ambtenaren ( bv.leraren) waardoor zij sneller een hoger pensioen opbouwen en vroeger op pensioen kunnen, wordt vervangen door het systeem van de zware beroepen.

Zware beroepen

De discussie hierover is nog volop aan de gang

 • Vier grote criteria (enkel voor ambtenaren!): fysiek zwaar werk, nacht-en ploegwerk, gevaarlijk werk met veiligheidsrisico’s, psycho-sociale belasting (stress,..).
 • Budget is door regering vastgelegd: 2019: 40 miljoen extra, 2020: 70 miljoen, 2021: 92 miljoen, 2022: 123 miljoen.
 • Samen met de sociale partners de criteria verfijnen en voor elk beroep bekijken (tegen de zomer beslissingen).
 • Wie een erkenning krijgt voor zwaar beroep kan vroeger op rust (vb. 1 jaar militaire opdracht in Afghanistan, dan telt 1 gewerkt jaar als 1,1 jaar) of kiezen om door te werken en een hoger pensioen halen.
 • Intussen is duidelijk dat werknemers uit de privé maar op lange termijn zullen kunnen genieten van de compensaties. Voor leerkrachten, agenten en soldaten geldt dit niet.

Meest gelezen