Het gaat wél goed met onze werkgelegenheid! - Timmermans en Buysse

De werkgeversorganisatie VBO ergert zich aan weerkerende berichten dat het slecht gaat met onze werkgelegenheid en - vooral - dat de jobs die erbij komen te precair zijn: meestal deeltijds en voor bepaalde duur. Dit klopt niet, stelt het VBO, maar natuurlijk kunnen we samen zorgen voor nog meer groei en werk.
labels
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Pieter Timmermans is gedelegeerd bestuurder en Bart Buysse is directeur-generaal van het VBO. Beiden zijn lid van de Groep van Tien, het topoverlegorgaan tussen werkgevers en werknemers.

‘Meer jobs, maar bijlange niet genoeg’, kopte een krant vorige week. Meer dan 70.000 extra jobs werden gecreëerd sinds het aantreden van de regering-Michel I. Bijlange niet slecht! Maar dat zou niet volstaan om ook de aangroei van de bevolking het hoofd te bieden. Gevolg: een werkzaamheidsgraad die stagneert op 67,5%. Een lichte verbetering, maar bijkomende inspanningen zijn nodig.

Een eerste vraag die dan spontaan opborrelt, is: waar zouden we staan zónder alle competitiviteit-, groei- en werkgelegenheidsbevorderende maatregelen en zonder de hervormingsagenda van de regering?

De regering en de werkgevers hebben woord gehouden: de maatregelen die tot nog toe genomen werden, hebben tot jobcreatie geleid! Er werken wel degelijk meer mensen dan voorheen. De formule werkt dus.

Niet alleen flexi-jobs

Er het zijn niet alleen flexi-jobs. Cijfers over de werkgelegenheidscreatie (RSZ 2016) geven aan dat, naast tijdelijke en uitzendarbeid, vooral het aandeel van de vaste voltijdse tewerkstelling toeneemt.

Bij deeltijdse jobs gaat het vooral om contracten die meer dan twee derde van een voltijdse tewerkstelling omvatten.

Cijfers over de evolutie van de tewerkstelling per sector in de privésector (Nationale Bank) tonen dan weer aan dat de jobcreatie grotendeels werd gerealiseerd in de sector van de diensten aan bedrijven, maar ook in de handel-, transport-, informatie- en communicatie-, financiële, verzekerings- en vastgoedsector, en recent ook weer in de industriële sectoren.

Meer vacatures

We merken ook een toenemend aantal niet-ingevulde vacatures: 83.000 in 2014, 90.000 in 2015 en meer dan 100.000 in 2016 (Eurostat). De berichten over de duizenden bouwvakkers die men zoekt in de bouwsector en de honderden openstaande vacatures in de voertuigenindustrie zijn hier niet vreemd aan.

Deze vacatures bieden kansen voor mensen, maar moeten ook ingevuld geraken om verdere groei niet af te remmen.

Kans op sterkere groei werkgelegenheid

Belangrijk is immers de vaststelling dat de werkgelegenheid in de privésector tegenwoordig bijna even sterk groeit als de economie in haar geheel (de voorbije twee jaren groeiden beide ongeveer 1,5% per jaar).

Dit is zeer uitzonderlijk, daar de werkgelegenheidsgroei normaal gezien ongeveer de helft van de economische groei bedraagt. Als we erin slagen om de economie in 2017 en 2018 nog verder te doen aantrekken - wat niet denkbeeldig is, aangezien de negatieve impact van de terreuraanslagen stilaan wegebt en onze exportsectoren het door de herwonnen competitiviteit stilaan beter doen - dan zit een beduidend sterkere werkgelegenheidsgroei er beslist in.

We moeten echter dringend af van de negatieve stempel die men drukt op elk type van tewerkstelling dat afwijkt van ‘voltijds’ en ‘voor onbepaalde duur’.

Dit is de realiteit van vandaag: men heeft niet meer de garantie van een levenslange tewerkstelling bij één werkgever. De kwaliteit van de arbeid is zeer goed in België (Eurofound, Europese Commissie, OESO...). En werk is – naast de beste sociale bescherming – doorgaans héél zinvol in ons landje.

Kortere, deeltijdse, tijdelijke en flexibele contracten zijn actuele en volwaardige vormen van tewerkstelling, die ook in de ons omringende landen volop worden ingezet en daar niet als ‘precair’ worden bestempeld.

Hoe nog meer groei en werkgelegenheid creëren?

Tweede vraag die zich stelt, is: hoe kunnen we nog meer groei en werkgelegenheid scheppen? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de werkzaamheidsgraad verder stijgt en dat nog méér mensen werk aangeboden krijgen? Daarvoor moeten we absoluut verder groei en jobs stimuleren.

Een eerste vereiste is dat alle werkgevers- en vakbondsorganisaties het ontwerpakkoord van het interprofessioneel overleg goedkeuren en dat de regering het akkoord onderschrijft en volledig uitvoert.

Dit zal leiden tot stabiliteit en sociale rust, die een belangrijke basis vormen voor competitiviteit en groei. Bovendien zullen we met de overeengekomen loonnorm én de consumptie aanzwengelen én de loonkostenhandicap met onze buurlanden verder afbouwen. Dat effect wordt vanaf 2018 verder versterkt door de volgende fase van de taxshift, die de lasten verder zal doen dalen.

Deze elementen zullen opnieuw een positieve impact hebben op de competitiviteit, groei en werkgelegenheid.

Lagere vennootschapsbelasting

Evenzeer van belang is een hervorming en verlaging van de vennootschapsbelasting, en dit zonder compenserende maatregelen die groei en ondernemerschap fnuiken. Alleen zo kunnen we nieuwe buitenlandse investeringen aantrekken.

Verder is het van belang dat de sociale partners zich er in IPA-ontwerp toe engageren om samen een aantal belangrijke maatschappelijke uitdagingen aan te pakken die ook een positieve impact moeten hebben op competitiviteit, groei, werkgelegenheid en sociale bescherming: digitalisering, mobiliteit, een moderne arbeidsorganisatie, deeleconomie, vereenvoudiging van de complexe wetgeving en het terugdringen van de administratieve lasten... Ook de regering moet daaraan meewerken, in ieders belang.

Kansen geven

Ten slotte moeten we aandacht hebben voor hen die het moeilijker hebben op de arbeidsmarkt. Verdere bewustmaking, werken op inzetbaarheid, beschikbaarheid en wendbaarheid, op maatregelen die aanwerving en tewerkstelling faciliteren en drempelverlagend werken, moeten de kansen van werkzoekenden verbeteren.

Goed onderwijs, meer gericht op de arbeidsmarkt en ondernemerschap, mensen nog meer gidsen naar richtingen die betere tewerkstellingskansen geven (STEM) en systemen van duaal leren waarbij theorie en praktijk, opleiding en werkervaring gecombineerd worden, kunnen hierin, samen met een goede opvolging en aangepaste begeleiding door de bemiddelingsdiensten, verbetering brengen.

Werk aan de winkel dus voor sociale partners én regering. Liefst met de neuzen in dezelfde richting. Samen kunnen we deze uitdaging aan!