GO!: "Onderwijs hervormen tegen september 2018 niet haalbaar"

"Op 1 september 2018 starten met de uitrol van een gemoderniseerd secundair onderwijs is niet haalbaar." Dat zegt afgevaardigd bestuurder Raymonda Verdyck na grondig overleg met de Raad van het Vlaams Gemeenschapsonderwijs GO! en consultatie van de coördinatieraad van algemeen directeurs. "Met het plan dat nu op tafel ligt, kan het GO! zich niet verzoenen", luidt het nog. "De hervorming moet worden bijgestuurd." De minister van Onderwijs Hilde Crevits heeft al laten weten dat ze de vooropgestelde timing wil handhaven.

Het GO! vreest dat de startdatum van 1 september 2018 niet langer realistisch is. "Er moet nu nog advies worden uitgebracht door de Vlaamse Onderwijsraad, dan moet het nodige decretale werk worden opgestart, de eindtermen geactualiseerd, de netoverschrijdende curriculumdossiers opgesteld en daarna leerplannen gemaakt. Dat doe je niet op één, twee, drie," zegt Verdyck.

"En laten we daarbij niet vergeten dat onze schoolteams voldoende voorbereiding nodig hebben om dit kwalitatief te kunnen implementeren. Het lijkt mij duidelijk dat de vooropgestelde startdatum met minimum één jaar moet worden uitgesteld naar 1 september 2019. Hoe jammer dat ook is."

"Een verdeeld landschap mag niet het resultaat zijn"

Het GO! heeft problemen met de "vrijblijvendheid" waarmee scholen het geactualiseerde studieaanbod wel of niet zullen toepassen. "Een verdeeld landschap zoals dat bij het VSO het geval was, mag niet het resultaat zijn", vindt GO!.

"Als scholen zelf kunnen kiezen via welk schoolconcept ze een helder aanbod willen realiseren, blijven verschillende systemen naast en door elkaar bestaan, en verdwijnt elke transparantie."

"Het is noodzakelijk om leerlingen een goed geïnformeerde studiekeuze te laten maken, daarom moet de eerste graad breed oriënterend en observerend zijn. Daarvan is nu geen sprake, wel integendeel", vindt GO!. "In het tweede jaar moeten leerlingen al keuzes maken die bepalend zijn voor hun verdere studieloopbaan. Dit blijkt ook uit de invulling van de basisopties die in vergelijking met vandaag niet verminderen, maar toenemen."

"Waterval blijft structureel ingebed"

Ook het behoud van de onderwijsvormen ASO/TSO/BSO/KSO valt slecht bij GO! "Het behouden van de labels zorgt ervoor dat de huidige perceptie ten aanzien van de onderwijsvormen blijft bestaan en dat de waterval structureel blijft ingebed in ons onderwijssysteem."

"Wij blijven een constructieve partner in dit dossier, maar vragen een grondig debat om te bekijken hoe de inbreng van het werkveld en experts verder ter harte kan worden genomen", zegt Raymonda Verdyck. "We zullen samen met de andere onderwijsverstrekkers grondig aan de slag gaan met het voorstel van basisopties in de eerste graad en werken aan de nodige curriculumdossiers."

Crevits: "1 september starten, blijft het doel"

"Het doel blijft om op 1 september 2018 met de modernisering van het secundair onderwijs in het eerste jaar te starten", aldus Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V). "Er is al in het verleden te lang getalmd met de nodige modernisering", voegt ze eraan toe. Crevits wil dus de vooropgestelde timing handhaven.

Voorts zegt de minister dat ze bereid is om in te gaan op de vraag tot verdere dialoog. "Vanuit de onderwijsverstrekkers komen er verschillende reacties en de minister zal die met aandacht beluisteren", heet het.

Naast GO! heeft ook de raad van bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen zich gebogen over de onderwijshervorming. Ze hebben een reeks punten van kritiek opgelijst. Katholiek Onderwijs Vlaanderen vraagt, net als GO!, om "bijsturingen" te doen aan de onderwijshervorming zoals die op 13 januari was goedgekeurd door de Vlaamse regering. Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaf ook al te kennen dat ze graag bijkomend overleg willen met minister Crevits.

De minister zegt op haar beurt nu dat ze het positief vindt "dat alle partners zich constructief opstellen en verdere stappen willen zetten in de modernisering van ons secundair onderwijs".

Jasper Jacobs