Vandeurzen heeft autismeplan met 15 acties klaar

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) heeft zijn autismeplan klaar. Dat plan - bestaande uit 15 acties - heeft twee grote doelen: de participatiekansen van personen met autisme bevorderen en de levenskwaliteit van de entourage van mensen met autisme verbeteren. Een verbeterd zorgaanbod is daarbij één van de prioriteiten.

Naar schatting 1 op de 161 personen wordt geboren met een autismespectrumstoornis, een ontwikkelingsstoornis die mensen beperkt in hun communicatie en interactie. Mensen met autisme vinden vaak moeilijk hun weg in de samenleving. Dat blijkt ook uit aanbevelingen die de Taskforce Autisme heeft geformuleerd.

Die taskforce heeft meegewerkt aan een actieplan, dat de participatiekansen van personen met autisme moet bevorderen. Daarnaast heeft het plan ook aandacht voor de mensen die personen met autisme omkaderen. Ook de levenskwaliteit van zij die zorg en/of ondersteuning bieden staat immers vaak onder druk.

Onderzoek en zorg op maat

Het plan Vandeurzen steunt op 15 acties. Investeren in vernieuwend wetenschappelijk onderzoek is een van de prioriteiten. Iedere persoon met autisme moet zich kunnen laten bijstaan door een vertrouwenspersoon die ondersteuning kan bieden bij contacten met hulpverleners, jeugdrechters, school, werk,...

Budgettair is het niet haalbaar om alle 15 acties tegelijk te realiseren. Een van de voornaamste prioriteiten is het realiseren van een transparant en toereikend zorgaanbod. Nu is het ondersteuningsaanbod vaak nog onbekend of zijn er leemtes. Bedoeling is om alle zorg- en ondersteuningsmogelijkheden te inventariseren en optimaliseren.