"Strikte beperking mandaten en vergoedingen voor SP.A-politici"

SP.A-voorzitter John Crombez wil op het volgende congres van zijn partij in maart strikte regels laten goedkeuren voor Vlaamse socialisten die mandaten uitoefenen in bedrijven of intercommunales. De vergoedingen voor SP.A'ers worden beperkt tot maximaal 6.600 euro per maand. Als het congres dat niet goedkeurt, heb ik een probleem, zegt Crombez, maar het woord ontslag is niet gevallen.

Volgens een interne mail die de SP.A vandaag aan de leden heeft verstuurd, moeten drastische en strikte regels het vertrouwen in de partij herstellen na de huidige heisa over al dan niet duur betaalde mandaten in raden van bestuur van intercommunales en bedrijven.

Die strikte regels worden op 11 maart aan de leden voorgelegd tijdens een SP.A-congres. Opvallend: voorzitter John Crombez zet zwaar in op zijn "Plan Integriteit" en zegt dat er een groot probleem is als het niet wordt goedgekeurd. In Terzake vanavond ging Crombez echter niet zo ver om zijn lot als partijvoorzitter te verbinden aan de stemming.

Concreet zouden alle mandaten van de SP. A-leden en de vergoedingen die ze daarvoor krijgen, openbaar gemaakt worden op de website van de partij. Als vergoedingen niet toonbaar zijn, zouden ze niet als aanvaardbaar beschouwd worden. Burgemeesters en schepenen die ook in intercommunales zitten, zouden daar niet langer extra voor vergoed worden.

Tegelijk is het de bedoeling om het aantal mandaten in intercommunales fors in te perken. Het principe dat elke gemeente minstens één zetel moet hebben in een raad van bestuur van een intercommunale zou vervallen. De gemeenten blijven wel allen vertegenwoordigd in de algemene vergadering die de raad van bestuur kiest en democratische controle blijft dus behouden.

Voor SP.A-mandatarissen zouden ook de vergoedingen worden beperkt tot 130% van de brutojaarwedde van een burgemeester van een stad met meer dan 150.000 inwoners. Vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de parlementsverkiezingen van 2019 zou dat worden teruggebracht tot 110%.

Anders gezegd: een SP.A-politicus zou per maand niet meer kunnen verdienen dan 6.600 euro netto en vanaf 2018/2019 zou dat teruggebracht worden tot maximaal 6.200 euro per maand netto. Ook zou het niet meer toegelaten zijn om zich voor die mandaten te laten vergoeden via een vennootschap.

De voorstellen zouden op 11 maart aan de leden worden voorgelegd op een partijcongres van de Vlaamse socialisten. Als de maatregelen goedgekeurd worden, zouden de inkomsten van de voorzitter en ondervoorzitter van de SP.A en van alle parlementsleden, burgemeesters en schepenen van de partij geplafonneerd en publiek bekendgemaakt worden.

In het oog van de mandatenstorm

Het mandatenschandaal begon in Franstalig België toen bleek dat tal van politici die zitting hadden in organen van de intercommunale Publifin zonder dat ze zelfs de vergaderingen bijwoonden. Dat heeft onder meer geleid tot het ontslag van de bevoegde Waalse minister en van een aantal burgemeesters en schepen van de PS.

Al snel verplaatste de storm zich naar de intercommunale Publipart in Vlaanderen, meer bepaald naar Gent waar Tom Balthazar (foto in tekst) moest opstappen als lijsttrekker en kandidaat-burgemeester voor de SP.A. Kamervoorzitter Siegfried Bracke die in Gent de N-VA-fractie leidde, ging daar frontaal tegen in de aanval, maar kreeg zelf kritiek omdat hij in de adviesraad van Telenet zat. Bracke heeft intussen ontslag genomen als fractieleider in Gent en is niet langer kandidaat-burgemeester. Hij stapte ook uit de adviesraad van Telenet.

Op zich zijn al die mandaten en vergoedingen legaal en in alle partijen van enige omvang ingeburgerd. De heisa die daarover nu de kop heeft opgestoken, hebben echter een beeld versterkt van "postjespakkers" en "poenscheppers" en daardoor is het vertrouwen in de politiek ondermijnd. Hoe men dat in de verschillende partijen gaat oplossen, moet nog blijken.

Meest gelezen