Gelijkschakeling lesopdracht naar 22 uur voor leraren secundair onderwijs voorlopig van de baan

Tijdens gesprekken over de lerarenloopbaan zijn Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en de onderwijsvakbonden het eens geraakt over een te voeren studie naar de taakbelasting van een leraar. Tot de oplevering van het onderzoek worden de besprekingen in het kader van het loopbaanpact en ingrepen in de opdracht van de leraar opgeschort. De onderwijsbonden zijn blij dat "het gezond verstand zegeviert" maar plannen ook een sensibiliseringscampagne en prikkelacties rond loopbaaneisen.

Deze week vonden gesprekken plaats tussen Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) en de onderwijsvakbonden over maatregelen voor het aantrekkelijker maken van de onderwijsloopbaan, het zogenoemde loopbaanpact.

Minister Crevits laat weten dat er een studie komt naar de taakbelasting van de onderwijsmensen, zoals eerder gevraagd door de vakbonden. De studie moet een zicht bieden op wat "een moderne omschrijving van de opdracht van de leraar is anno 2017 en hoeveel tijd men aan deze taken besteedt".

De onderwijsvakbonden onthouden uit de gesprekken van dinsdag en donderdag dat er voorlopig geen ingrepen zullen gebeuren in de opdracht van de leraar. Eerst zullen de resultaten afgewacht worden van een onderzoek naar de taakbelasting van de leraar in het basis- en secundair onderwijs. "De minister heeft zich geëngageerd dat de vakbonden nauw betrokken zullen worden bij de bepaling van de opdracht van dat onderzoek. Tot de oplevering van het onderzoek worden de besprekingen in het kader van het loopbaanpact opgeschort", aldus de vier vakbonden in hun gemeenschappelijke mededeling. "Het onderzoek wordt onmiddellijk opgestart en de resultaten worden binnen een jaar verwacht."

De opschorting van de gesprekken houdt in dat de gelijkschakeling van de opdrachtnoemer naar 22 voor de leraren in de tweede en derde graad van het secundair onderwijs voorlopig van de baan is. Het gemeenschappelijk vakbondsfront concludeert "dat het gezond verstand uiteindelijk de bovenhand heeft gehaald. Als uit de studie zou blijken dat de werkdruk in het basis- en secundair onderwijs te hoog is - en we zijn er rotsvast van overtuigd dat dat zo zal zijn - dan zal de Vlaamse regering haar verantwoordelijkheid moeten opnemen door hiervoor meer middelen te voorzien."

De vakbonden onthouden voorts uit het overleg "dat minister Crevits beloofde om bij de Vlaamse regering extra investeringen te vragen in onderwijs". Voorwaarde is dat de vakbonden, onderwijsverstrekkers en de minister een consensus bereiken over maatregelen die de loopbaan van de leraar aantrekkelijker maken. De thema's die rechtstreeks betrekking hebben op de opdracht van de leraar zullen in afwachting van de resultaten van het onderzoek naar de taakbelasting voorlopig niet aan bod komen."

De vakbonden besluiten met de mededeling dat ze bereid zijn om constructief mee te werken om de gevraagde consensus te bereiken en ze doen hierbij een oproep aan de onderwijsverstrekkers om ook mee te werken aan een echte herwaardering van het onderwijsberoep. Toch benadrukken ze tegelijk dat de Vlaamse regering "de broodnodige extra financiële middelen moet voorzien in de volgende begroting. Intussen plannen ze nog voor de paasvakantie een algemene sensibiliseringscampagne en prikkelacties, die overigens geen hinder zullen veroorzaken voor kinderen en ouders. "Als de voorgestelde aanpak niet leidt tot positieve resultaten, zijn andere acties niet uitgesloten", besluiten de vakbonden.

Meest gelezen