Slechts 6 federale organisaties werven ten minste 3 procent werknemers met een handicap aan

Slechts 6 federale organisaties behalen of overschrijden het quotum van 3 procent tewerkstelling van personen met een handicap. De tewerkstellingsgraad van personen met een handicap in het federaal openbaar ambt is wel licht gestegen, van 1,32 naar 1,44 procent.

De stijging geldt voor alle organisaties samen. De tewerkstellingsgraad evolueert echter weinig, aldus de BCAPH, en blijft ver onder het quotum van 3 procent  voor de tewerkstellingsgraad van personen met een handicap.

De 6 federale organisaties die het quotum behalen of overstijgen, zijn het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid, het ministerie van Defensie, de Regie der Gebouwen en de FOD Informatie en Communicatietechnologie.

De Begeleidingscommissie richt aan de regering 6 aanbevelingen om de aanwerving van personen met een handicap binnen het federaal openbaar ambt te verhogen, zoals erover waken dat elke organisatie minstens jaarlijks sensibiliseringsacties doet, doorgaan met de verbetering van de aanwervingskanalen en het voorstellen van aanpassingen aan alle selectieproeven in functie van de handicap van de kandidaat.