Muyters: "Federale hervormingen nodig voor volledige tewerkstelling"

Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) gelooft dat Vlaanderen tegen 2025 volledige tewerkstelling kan realiseren, maar zegt dat ook de federale regering een aantal belangrijke stappen moet zetten om dat mogelijk te maken.

Federaal minister van Werk Kris Peeters (CD&V) wil tegen 2025 volledige tewerkstelling in België. Dat betekent dat tegen dan elke Belg een job moet hebben. Vlaams minister van Werk Muyters gelooft dat die ambitie voor volledige tewerkstelling terecht is, althans voor Vlaanderen. Voor Wallonië en Brussel lijkt dat minder zeker.

Maar om die ambitie te realiseren, moet er volgens Muyters ook op federaal vlak ingegrepen worden. "Vlaanderen heeft sterk geïnvesteerd in innovatie en in het versterken van de concurrentiekracht van onze bedrijven. We roepen de federale regering op de nodige incentives te geven om dat beleid te versterken. We denken daar bijvoorbeeld aan de verlaging van de vennootschapsbelasting", zegt Muyters.

Verder vindt de N-VA-minister dat er werk moet worden gemaakt van een grondige hervorming van het arbeidsrecht. "De arbeidswetgeving is echt niet meer aangepast aan de huidige jobomstandigheden, zeker als we naar de toekomst kijken", zegt Muyters. "Daar is op federaal vlak - bij Kris Peeters - echt nog veel werk te doen en ik roep hem dan ook op om daar vooral werk van te maken."

"We zijn op de goede weg"

Ook Open VLD steunt de ambitie van Peeters om naar een volledige tewerkstelling te evolueren. Dat kan bij uitstek door het realiseren van een aantal liberale punten in het regeerakkoord, zeggen de Kamerleden Egbert Lachaert en Vincent Van Quickenborne.

"De werkloosheid is vorig jaar in Vlaanderen gedaald met 6,4 procent, tegen 2019 komen er 216.000 jobs bij, de loonhandicap ten opzichte van 1996 is weggewerkt, we boeken opnieuw een handelsoverschot… We zijn dus op de goede weg. Met de volgende hervormingen uit het regeerakkoord kunnen we ons doel bereiken. We moeten als politici dan wel durven hervormen, ook als de sociale partners het niet zouden eens geraken", zeggen Lachaert en Van Quickenborne.

Ze hebben het daarbij over een verlaging van de lasten voor wie werkt, de werknemers verlonen op basis van prestaties en productiviteit in plaats van anciënniteit, de langdurige werklozen beter opvolgen, de degressiviteit van de werkloosheidsuitkeringen versterken, de discriminatie van mensen met een migratieachtergrond bestrijden, startersbanen voor jongeren creëren en de flexibiliteit verder versterken.

"Reken op initiatieven van regering"

Ook de SP.A steunt de ambitie van Peeters om iedere Belg een job te bezorgen tegen 2025, maar stelt dat dat niet realistisch is met het beleid van de huidige regering. Kamerfractieleidster Meryame Kitir merkt op dat ons land meer dan 500.000 mensen kent  die op zoek zijn naar werk.

Kitir verwijst naar cijfers van de FOD Sociale Zaken waaruit blijkt dat de kloof tussen laag- en hooggeschoolden in ons land verder gegroeid is tot 36 procent. "Onze economie trekt aan maar de laaggeschoolden profiteren daar niet van. De groei gaat niet vanzelf jobs creëren voor laaggeschoolden. Ik reken op initiatieven van de regering, maar ik zie ze voorlopig niet", zegt ze.

Bovendien heeft niet iedereen gelijke kansen op de arbeidsmarkt. Kitir denkt daarbij aan jongeren, 55-plussers en mensen met een migratieachtergrond. Als hiertegen niet wordt opgetreden, zoals met praktijktesten, dan zullen Peeters' ambitieuze plannen als 100 procent tewerkstelling stranden in goede bedoelingen, voorspelt Kitir.

"Er ligt met andere woorden nog heel wat werk op de plank, alvorens iedereen een job heeft. En ik begrijp dat Kris Peeters als christendemocraat graag naar Merkel lonkt, maar Duitsland kent ondanks een forse economische groei en een daarmee gepaard gaande toename van het aantal mini-jobs, vooral ook een forse toename van het aantal werkende armen. Mensen combineren vaak een tot drie deeltijdse baantjes met een loon waarmee ze het eind van de maand niet halen. Dat is in ieder geval niet de arbeidsmarkt waar wij in ons land naar moeten streven. Iedereen heeft recht op een duurzame job met een waardig loon", besluit Kitir.

Jasper Jacobs

Bijkomende maatregelen nodig

N-VA zegt dat er meer nodig is dan de werkloosheid verder te laten dalen van 7 procent naar 3 procent zoals Peeters voorstelt. Er moeten ook activerende maatregelen komen voor de groeiende groepen van langdurig zieken, leefloners, vrijgestelde oudere werklozen, ... Die mensen moeten niet noodzakelijk allemaal voltijds aan het werk, maar hebben wel nood aan een beleid dat de hoge muren tussen werk en uitkering wat doorbreekt", zegt Kamerleid Jan Spooren.

Voor N-VA moeten de drempels naar werk verlaagd worden en zijn werk-op-maat-oplossingen nodig om de vele outsiders op de arbeidsmarkt aan de slag te krijgen. "Flexibiliteit en het verkleinen van risico's voor zowel werknemers als werkgevers vormen hierbij de voornaamste sleutels tot succes", vult Kamerlid Wim Van der Donckt aan.

Meest gelezen