Van Overtveldt over zomerakkoord: "Ik ben een tevreden man"

Na dagen vergaderen heeft de federale regering een akkoord bereikt over de begroting en een reeks socio-economische en fiscale maatregelen. Ruth Joos ontving minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) in "De Wereld Vandaag" op Radio 1, om het zomerakkoord uit de doeken te doen.
www.aurorebelot.com

Mijnheer Van Overtveldt, bent u een tevreden man?

Ik ben een tevreden man. Ik denk dat dit een goed akkoord is tussen de vier regeringspartijen, die de verschillende doelstelling van elke partij op een afdoende mate weerspiegelt.

Geert Noels stelde op Twitter dat het zomerakkoord meer complexiteit brengt en het grootste belastingmuseum uitbreidt. U kunt dat weerleggen?

Ik denk dat we op vlak van de vennootschapsbelasting een historische baken verzet hebben. Ik denk ook dat we op vlak van fiscale rechtvaardigheid, in en buiten die vennootschapsbelasting, een aantal dingen doen die mogen gezien worden en een structurele impact hebben.

Taks op effectenrekeningen

Een rechtse regering die een vermogensbelasting goedkeurt. Dat moet u trots stemmen?

Het is een taks van 0.15 procent voor mensen met een effectenrekening van 500.000 euro of meer. Dat betekent dat iemand die een effectenrekening heeft die 500.000 euro vertegenwoordigt, 750 euro per jaar zal moeten betalen. Ik denk dat we een beperkte bijdrage van een gegoede groep van mensen vragen, een bijdrage die verdedigbaar is.

Tegenstanders zeggen “dat is peanuts”.

Je moet het ook zien in het kader van een nieuwe taxshift. Dat wordt volgens mij onvoldoende benadrukt. Ik heb verschillende mensen horen zeggen dat de belasting op kapitaal in België al zo hoog is, en dat is correct. De vraag is of die kapitaaltaks altijd even doeltreffend en efficiënt geheven wordt naar het sociaal economisch bestel toe.

De tegenpool is de afschrikmogelijkheid die gecreëerd wordt voor degenen die investeren in aandelen. Maar er is geen sprake van een toename van de belastingdruk op kapitaal, zoals bij de eerste taxshift. Er is wel sprake van een verschuiving binnen het geheel van taksen op kapitaal.

Een verschuiving die belangrijk is voor deze regering?

Inderdaad, omdat die ook de economie ondersteunt. Het geld dat via beleggingen in aandelen naar bedrijven en dus naar de reële economie gaat, zal de jobcreatie en economische groei bevorderen. En finaal, vanuit dat perspectief, ook de publieke financiën.

Sven Sterckx, voorzitter van de Vlaamse Federatie van Beleggers (VFB), is niet helemaal zeker hoe u aan die 254 miljoen euro opbrengst van die abonnementstaks komt. Hoe is dat berekend en hoe bent u daar zeker van?

Er zijn verschillende bronnen waarop we ons gebaseerd hebben om een inzage te krijgen in het aantal effectenrekeningen en hoeveel er op die rekeningen staat. Daar is geen eenduidige database van, omdat wij geen vermogenskadaster hebben. Toch zijn er vanuit diverse hoeken, onder meer de nationale bank, gegevens beschikbaar waarmee je aan de slag kunt.

Die berekening komt uit op dat bedrag van 254 miljoen euro, maar we gaan die natuurlijk heel nauwgezet moeten opvolgen. De absolute zekerheid van een prognose is dat ze niet juist is, de vraag is alleen hoe groot de afwijking zal zijn.

Hangt er niet veel af van de manier waarop de taks zal worden geïnd? Hoe kunt u zeker zijn dat de taks niet zal ontweken worden via allerlei creatieve achterpoortjes?

Het principe is vastgelegd. We werken nu aan de concrete uitwerking met alle specialisten die we daarover kunnen optrommelen, om inderdaad dat soort van uitvalswegen in te perken. Een van de zaken die we zeker gaan doen is aan iedereen vragen op de belastingaangifte of ze één of meerdere effectenrekeningen hebben. Zo kunnen we bijvoorbeeld de spreiding over diverse rekeningen een halt toe roepen.

Het spreekt voor zich dat dit een delicate zaak is, waarin inderdaad legio uitvalsmogelijkheden zouden kunnen bestaan. Het komt erop aan om die zoveel mogelijk dicht te metselen, om een sluitend geheel te krijgen.

De speculatietaks zit natuurlijk nog vers in het geheugen.

Ik wil u erop wijzen dat de speculatietaks op zich opgebracht heeft wat we ervan verwachtten, maar dat er neveneffecten waren die groter bleken te zijn dan we aanvankelijk hadden ingeschat. We trekken daar ook lessen uit.

Professor Wim Moesen had liever gezien dat de taks op de effectenrekening op de intrest was geheven, en niet op het inkomen.

Da’s de klassieke discussie tussen stock en flow. We hebben dat uitgebreid bekeken, maar hebben die route niet gevolgd, omdat die te complex en helemaal onbeheersbaar is op het vlak van mogelijke ontwijkingsmechanismen.

Vrijstelling roerende voorheffing spaarboekjes

Iets dat de goede huisvader en –moeder ook kan voelen: de vrijstelling van de roerende voorheffing op spaarboekjes wordt verlaagd van 1850 naar 940 euro. Waarom is dat?

Om ruimte te creëren voor een ander type van aftrek, namelijk voor investeringen en beleggingen in aandelen. Dat willen we absoluut stimuleren. Daarvoor wordt dus een tweede luik gecreëerd ter vervanging van het geschrapte luik intresten op de spaarrekening.

Wat als de rente op spaarboekjes weer stijgt? Dan voelt de spaarder dat wel?

Dan zal de spaarder dat voelen, in de zin dat hij sneller naar die grens van 940 zal gaan. Met de grens die er vandaag is moet je al bijna twee miljoen euro op je spaarrekening…

Vandaag wel, maar wat als de rente opnieuw stijgt?

Nadat ze gestegen is zal ze misschien ook weer dalen. Op een bepaald moment gaan mensen de limiet bereiken van die aftrek, maar dan blijft er uiteraard de mogelijkheid van het tweede luik, 627 euro op jaarbasis, die men kan gebruiken om ook van fiscaal gunstige investeringsmogelijkheden te genieten.

Dat valt wel te ontwijken door twee verschillende spaarboekjes bij verschillende banken, want dat zal niet op erewoord moeten verklaard worden?

Neen, maar wat betreft de abonnementstaks gaan we op de belastingbrief zeer expliciet de vraag stellen – en die moet uiteraard naar waarheid ingevuld worden, want anders zullen er wel consequenties volgen – of u één of meerdere effectenrekeningen hebt.

Pensioensparen

Pensioensparen, ook iets wat veel mensen doen. Daar wordt het bedrag dat we kunnen ingeven in de belastingen opgetrokken. Professor Moesen vroeg zich af waarom dat allemaal zo ingewikkeld is.

Het is volgens mij niet ingewikkeld. Vandaag kan je 940 euro aan pensioensparen doen, met dertig procent fiscale aftrek. Dat blijft volledig intact zoals het vandaag is. Wie vandaag meer wil doen kan gaan tot 1.200 euro pensioensparen, maar die geniet maar van een fiscale aftrek van 25 procent. Dat betekent dat iemand die die 1.200 euro ten volle benut nog een relatief licht fiscaal voordeel zal hebben.

Ik denk dat dit een goeie keuze is om, ten eerste, meer mensen ertoe aan te zetten om aan pensioenvoorziening te doen, en ten tweede, meer middelen te genereren om te investeren in de reële economie.

Hervorming van de vennootschapsbelasting

De hervorming van de vennootschapsbelasting, die noemde u daarnet historisch?

Ja, daarnet durfde ik die historisch te noemen. Ik herinner mij nog goed, toen ik daar in maart-april vorig jaar mee afkwam, dat ik bijna weggelachen werd. We zijn vandaag 15-16 maanden verder en het is een feit. Het is een hervorming die heel nauwgezet de lijn volgt die we van in het begin uitgezet hebben: verlaging van het nominaal tarief in de richting van de 20-29-25, een substantieel verhoogd voordeel voor de kmo’s en tegelijkertijd budgetneutraal, doordat we inkrimpen op de hele “aftrekpot”.

Waarom gebeurt die hervorming in twee fasen?

Dat creëert mogelijkheid om tot een goeie beoordeling te komen van alle onderdelen. Als je dat in één stap doet en er blijken bijsturingen nodig te zijn, dan moet je dat ineens voor de volle pot doen. Nu krijg je een tussentijdse evaluatiemogelijkheid.
In 2018 kan er één en ander worden bijgestuurd?
We gaan dat nauwgezet opvolgen en indien nodig bijsturen.

Arco

Voor Arco is er een knoop doorgehakt: Belfius wordt voor de helft geprivatiseerd en met dat geld worden aandeelhouders vereffend voor 40 procent. Voor velen te weinig waarschijnlijk?

Voor velen inderdaad te weinig, en voor de mensen die niet bij Arco betrokken zijn veel te veel.

Want dat hebben wij allemaal meebetaald, want wij hebben Belfius gered.

Dat is het maatschappelijk probleem rond dit dossier. De regering heeft bij de regeringsvorming haar verantwoordelijkheid genomen en besloten om tot een oplossing te komen. De contouren daarvan zijn nu uitgetekend: 400 miljoen en 200 miljoen, onder meer uit de vereffening van de Arcodochters.

Maar uiteraard zijn we er nog niet. We moeten tot een juridisch geheel komen dat zal passeren op alle niveaus, zeker ook op Europees niveau. Ik denk dat niemand - op de eerste plaats de Arcocoöperanten zelf - de behoefte heeft om terecht te komen in een juridische poespas, waar allerhande betwistingen en onzekerheden zullen ontstaan.

Is dat het belangrijkste?

Ja, dat dit achter de rug kan gelaten worden, met de gedachte dat we allemaal gedaan hebben wat we konden, zonder dat daar opnieuw allerhande juridische oorlogen over gevoerd moeten worden.