Maxime Anciaux - All rights reserved

Meer dan helft van de zestigplussers loopt risico op sociale uitsluiting

 Uit een doctoraatsonderzoek van Sofie Van Regenmortel van de VUB blijkt dat bij zestien procent van de ouderen die uitsluiting vrijwel volledig is.

Van Regenmortel gebruikte voor haar onderzoek een representatief staal van 20.275 zestigplussers, gespreid over tachtig gemeenten in Vlaanderen en Brussel. Ze ging na in hoeverre ouderen het risico lopen uitgesloten te worden en breidde haar onderzoek uit met een gamma aan indicatoren.  Niet enkel financiële drempels werden onderzocht, maar ook de participatie aan socio-culturele activiteiten, de toegang tot diensten en degelijke huisvesting én discriminatie op basis van leeftijd. Voorts onderzocht ze de digitale uitsluiting: hoe ouderen uitgesloten worden in hun sociale relaties en hoe de buurt waarin mensen wonen, kan leiden tot uitsluiting.

Bijna veertien procent zit onder de armoedegrens

 "Uit het onderzoek bleek dat je in Vlaanderen en Brussel vier belangrijke categorieën kunt definiëren waarbij telkens een andere graad van sociale uitsluiting geldt", zegt Van Regenmortel.  Zesentwintig procent ondervindt financiële moeilijkheden en participeert nauwelijks aan het socio-culturele leven en twaalf procent is uitgesloten van zijn fysieke en sociale omgeving. De rest, zestien procent, is ongeveer op alle vlakken uitgesloten."  Uit ander onderzoek en op basis van gegevens uit de Vlaamse Armoedemonitor blijkt voorts dat bijna veertien procent van de vijfenzestigplussers in Vlaanderen onder de armoedegrens zit. Het bredere onderzoek van Van Regenmortel geeft aan dat 23 procent van de zéstigplussers in financiële nood verkeert.  "Vlaamse zowel als federale armoedebestrijdingsplannen hebben te weinig aandacht voor ouderen", besluit Van Regenmortel op basis van haar onderzoek. "De meeste aandacht gaat naar kinderen. Bovendien is het belangrijk om bij onderzoek naar uitsluiting breder te meten dan naar enkel armoede. Er zijn vele drempels die tot uitsluiting leiden."

We zien dat slechts zesenveertig procent van de oudere bevolking op geen enkel vlak  risico hebben op sociale uitsluiting.

Van Regenmortel

Meest gelezen