Macron pleit voor gemeenschappelijke interventiemacht en Europees asielbureau        

De Franse president Emmanuel Macron heeft in een toespraak aan de prestigieuze Sorbonne-universiteit in Parijs zijn ideeën over de toekomst van de Europese Unie uiteengezet. De enige weg vooruit is de heroprichting van een soeverein, verenigd en democratisch Europa, stelt Macron. Hij pleit onder meer voor een gemeenschappelijke interventiemacht, de oprichting van een Europees asielbureau en een gezamenlijke begroting voor de eurozone.

"Het Europa dat we vandaag kennen is te zwak, te traag en te inefficiënt, maar alleen Europa kan ons in staat stellen tot actie in de wereld, in het licht van de grote hedendaagse uitdagingen", verklaarde Macron in het grote amfitheater van de Sorbonne. "De enige manier om onze toekomst te verzekeren, is door de heroprichting van een soeverein, verenigd en democratisch Europa", aldus de president. 

Europees leger

"Tegen het begin van het volgende decennium moet Europa beschikken over een gemeenschappelijke interventiemacht, een gedeeld defensiebudget en een gezamenlijke doctrine voor actie", stelde Macron verder. Ook pleitte hij voor een Europese civiele bescherming, om burgers bij te staan bij natuurrampen.

Daarnaast streeft Macron naar betere samenwerking in de strijd tegen terrorisme, onder meer via de oprichting van een Europese academie voor inlichtingendiensten.

Europees asielbureau

"Enkel door Europese samenwerking kunnen we onze grenzen efficiënt  beschermen en degenen die nood hebben aan bescherming op een waardige manier opvangen", zei Macron. "Tegelijk moeten we degenen die geen aanspraak maken op asiel terugsturen." Om de asielprocedures te versnellen en te harmoniseren stelt Macron voor om een Europees asielbureau op te richten.

 We mogen Afrika niet langer zien als bedreiging, maar als partner.

Verder sprak Macron van "de geleidelijke oprichting van een Europese grenspolitie", om een betere bescherming van de Europese grenzen te garanderen. Hij pleitte bovendien voor een betere samenwerking met Afrika, "dat we niet langer als bedreiging maar als partner moeten zien." De Europese ontwikkelingshulp voor Afrika moet worden opgeschroefd, aldus nog Macron.

Begroting voor eurolanden

"Een duurzame economische macht kan enkel gebouwd zijn rond één munteenheid. Vanuit een economische en monetaire unie kunnen we een geïntegreerd Europa creëren", klonk het verder.  De landen van de eurozone hebben daarom nood aan een gemeenschappelijke begroting, aldus Macron. Dat gezamenlijke budget moet investeringen in Europese projecten mogelijk maken en de eurozone helpen stabiliseren in geval van een economische crisis.

Het zal al onze problemen niet bij toverslag doen verdwijnen, merkte Macron nog op, noch is het de bedoeling om "schulden uit het verleden te mutualiseren". Waar het voor de president op aan komt is om de jeugdwerkloosheid, die één op vijf Europese jongeren treft, terug te dringen.

"Een begroting kan enkel gepaard gaan met krachtig politiek leiderschap door een gemeenschappelijke minister en sterke parlementaire supervisie op Europees niveau", klonk het nog.

Belasting op financiële transacties

Macron stelde ook voor om een Europese taks in te voeren op het verhandelen van aandelen. Momenteel zijn er twee landen in de Europese Unie die zo'n financiële transactietaks hebben: Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De opbrengst van die taks wil hij inzetten voor ontwikkelingshulp.

De Franse president bekritiseerde daarnaast de lage tarieven in de vennootschapsbelasting die verschillende lidstaten hanteren. Volgens Macron verzwakken die heel Europa. Hij stelt voor dat in het kader van de volgende meerjarenbegroting, die in 2020 moet worden goedgekeurd, een minimum- en een maximumtarief wordt afgesproken. Landen die zich niet aan die afspraken houden, zouden geen subsidies uit de Europese structuurfondsen meer kunnen ontvangen.

Frans-Duitse samenwerking

Frankrijk en Duitsland zouden over vier jaar hun tarieven al op elkaar afgestemd moeten hebben, aldus Macron. Hij richtte zich ook rechtstreeks tot de Duitsers met een nog ambitieuzer plan: "Waarom stellen we onszelf niet tot doel  om tegen 2024 onze markten volledig te integreren, door dezelfde regels op te leggen aan onze bedrijven, van vennootschapsrecht tot faillissementsregulering." 

 "We delen dezelfde Europese ambities en ik ken haar toewijding aan Europa", zei Macron nog over de Duitse Bondskansellier Merkel. "Ik stel Duitsland een nieuw partnerschap voor. We zullen niet over alles akkoord gaan, niet direct, maar we zullen alles bespreken", besloot hij. 

Meest gelezen