Herstructurering bij Agentschap Integratie en Inburgering: tot 170 medewerkers moeten vertrekken

Door een herstructurering moeten tot 170 medewerkers het Agentschap Integratie en Inburgering verlaten. Dat is vandaag bekendgemaakt tijdens een ondernemingsraad bij het agentschap. Het zijn vooral begeleiders van asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben gekregen, die getroffen worden door de herstructurering. Bij het agentschap werken nu nog 681 voltijdse equivalenten.

Het Agentschap Integratie en Inburgering is een Vlaams overheidsagentschap dat instaat voor het uitvoeren van het Vlaamse inburgerings- en integratiebeleid. Het helpt lokale besturen met juridisch advies, zet tolken in, begeleidt asielzoekers naar lessen Nederlands, enzomeer.

Dat er banen zouden verdwijnen bij het agentschap, lag in de lijn der verwachtingen. In 2016 werden extra medewerkers aangetrokken om tijdens de asielcrisis extra hulp te kunnen bieden. Er werd dat jaar 44 procent meer dienstverlening gerealiseerd. Maar omdat de instroom van asielzoekers nu fors daalt, neemt ook het extra aanbod af en moeten de bijkomende medewerkers het agentschap verlaten. In juli vielen er al acht ontslagen.

In een mededeling wijst het agentschap ook op de stand van zaken van de fusie-operatie. Het agentschap ontstond in 2015 uit de fusie van twintig entiteiten. Door de asielcrisis heeft die operatie vertraging opgelopen. "Bepaalde fusiegerelateerde processen zullen afgerond en ingevoerd worden. Dat wil zeggen dat we na het afronden van die processen zaken efficiënter en met minder mensen zullen aanpakken", luidt het.

"Impact op al onze afdelingen"

Gevolg is dat mogelijk 170 medewerkers het agentschap moeten verlaten. Tijdens een ondernemingsraad werd de intentie tot herstructurering bekendgemaakt. Dat kadert in de procedure die voorzien is in de wet-Renault. "We stappen hiermee in een formeel wettelijk kader dat duidelijkheid en houvast biedt. Het is onze intentie om samen met de vakbonden het meest optimale plan voor de werknemers uit te werken", aldus algemeen directeur Leen Verraest.

Verraest beseft dat de ontslagronde een moeilijke boodschap is voor het personeel. "De oefening zal namelijk impact hebben op al onze afdelingen", luidt het. "We geloven in de meerwaarde van onze dienstverlening, zowel voor inburgeraars en anderstaligen, als voor lokale besturen en organisaties. We willen dan ook dit moment aangrijpen om daar maximaal op in te zetten", zegt Verraest.

De raad van bestuur van het agentschap benadrukt achter deze werkwijze te staan. "Bestuursmatig is een herstructurering de enige piste. In het verleden is al gebleken dat het sociaal overleg tussen de directie van het Agentschap en de vakbonden tot waardevolle resultaten voor de organisatie én voor de werknemer leidt. We hebben dus alle vertrouwen in beide partijen."

Vakbond: "Onbegrijpelijk"

Voor de vakbonden is het "onbegrijpelijk dat er zo drastisch wordt ingegrepen", zegt Sofie Ostyn, secretaris bij LBC-NVK. "Het zijn er veel meer dan we hadden gedacht."

Ostyn wijst erop dat de bevoegde minister Liesbeth Homans (N-VA) fors heeft gesneden in de middelen van het agentschap. "Het vaste bedrag blijft stabiel, maar de extra middelen zijn gehalveerd. Bovendien gaat de directie ervan uit dat ze projectsubsidies zal mislopen", aldus de vakbondsvrouw. De bonden willen er alles aan doen om het aantal ontslagen nog in te perken. Welke pistes de bonden daarvoor zullen voorleggen, moet nog blijken. "We willen eerst nog correcte financiële cijfers krijgen."

CD&V waarschuwt voor nieuwe wachtlijsten

Het is niet denkbeeldig dat er nieuwe wachtlijsten kunnen ontstaan door een drastische vermindering van het aantal personeelsleden bij Integratie en Inburgering. Dat zegt Ward Kennes van CD&V.

"De grote groep nieuwkomers die tijdens de asielcrisis ons land bereikten, begint nu pas zijn weg naar de inburgerings- en integratiekanalen te vinden", zegt Kennes. "Deze ontslagen komen op het moment dat een grote groep mensen nog steeds op zoek is naar hun plaats in onze samenleving. Er moet absoluut vermeden worden dat er wachtlijsten ontstaan ten gevolge van een inkrimping van het personeelsbestand."
   

Meest gelezen