Evenveel mannen als vrouwen in Brusselse schepencolleges?

Het Brussels parlement heeft vandaag een consensus bereikt over een paritaire samenstelling in Brusselse schepencolleges. Als het voorstel tot ordonnatie in de komende maanden gestemd wordt, dan moeten alle Brusselse schepencolleges vanaf de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 uit evenveel mannen als vrouwen bestaan.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest komt er een pariteit tussen mannen en vrouwen in de schepencolleges. Een werkgroep van de commissie Binnenlandse Zaken heeft dinsdag een consensus bereikt over het geamendeerde voorstel van ordonnantie van de groene parlementsleden Barbara
Trachte (Ecolo) en Bruno De Lille (Groen). Het compromis werd voor advies naar de Raad van State gestuurd, die een maand de tijd krijgt om zich uit te
spreken. Daarna wordt het in de commissie en de plenaire vergadering besproken.

Het voorstel van ordonnantie schrijft in de nieuwe gemeentewet in dat er in gemeenten met 20.000 tot 29.999 inwoners drie mannelijke en drie vrouwelijke schepenen zijn. In gemeenten met 30.000 tot 49.999 inwoners zijn er 7 schepenen, onder wie minstens drie van een verschillend geslacht dan de anderen. Dat evolueert naar een gemeente met 200.000 inwoners en meer waar er tien schepenen zijn, vijf mannen en vijf vrouwen.

Bij de berekening wordt geen rekening gehouden met de voorzit(s)ter van het OCMW of de boventallige Nederlandstalige schepen. Er kan enkel van de quota afgeweken worden, als alle lijsten die de meerderheid vormen niet het aantal schepenen bevatten om een paritair college samen te stellen. In dat geval moeten wel alle verkozenen van het geslacht dat in de minderheid is, voorgedragen worden als kandidaat-schepen of -burgemeester.

Indien een schepen vervangen wordt, kan de kandidaat enkel van een ander geslacht zijn indien de pariteitsregels gerespecteerd blijven (bij een college met een oneven aantal schepenen), het om de enige schepen van een lijst gaat, of er geen andere verkozene van dezelfde taalaanhorigheid van zijn lijst is.

Reactie Vrouwenraad

"We zijn keiblij met deze politieke primeur", aldus voorzitster van de Vrouwenraad Magda De Meyer. Volgens haar zijn de Brusselse schepencolleges het eerste bestuursniveau in België waar evenveel mannen als vrouwen zullen zetelen.

De paritaire samenstelling op gemeentelijk niveau is trouwens één van de eisen van de Vrouwenraad, in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. "Het is een belangrijke eis, want volgens ons is goed bestuur een bestuur dat zijn inwoners weerspiegelt".

Ter illustratie, momenteel is in Vlaanderen slechts één op drie schepenen een vrouw. Brussel doet het iets beter met bijna 40 procent vrouwelijke schepenen. Dat hogere cijfer valt te verklaren door de Brusselse kieslijsten. Die zijn nu al paritair gesamengesteld, volgens het ritsprincipe. Bij de burgemeesters is de toestand bedroevender: op 308 Vlaamse gemeenten zijn er slechts 39 vrouwelijke burgemeesters (12,7 procent). In Brussel heeft amper één van de 19 Brusselse gemeenten een vrouwelijke burgemeester.

De Meyer noemt het wel hemeltergend dat we anno 2017 nog altijd een wet voor nodig hebben om te zorgen voor een evenredig verkozen gemeentebestuur. Terwijl studies hebben aangetoond dat een divers samengesteld bestuur, en niet hoeven niet alleen gemeentebesturen te zijn, een betere dynamiek heeft omdat problemen vanuit verschillende invalshoeken worden bekeken.

Het is ook hoog tijd voor meer vrouwelijke burgemeesters.

Magda De Meyer, voorzitster Vrouwenraad

Er worden meer en meer taken naar het lokale niveau overgeheveld. Je ziet dat de rol van een burgemeester meer en meer evolueert naar een regierol voor allerlei zaken. Ook daar moeten vrouwen evenredig vertegenwoordig worden. "39 vrouwelijke burgemeesters op de 308 is echt te weinig," aldus De Meyer.

Meest gelezen