Nieuwe eindtermen: Wat moet je kind of tiener leren op school?

De meerderheidspartijen in het Vlaams parlement zijn het
eens geraakt over de grote lijnen van wat leerlingen van het kleuter- tot het middelbaar onderwijs in de toekomst moeten kennen en kunnen.  

Leerlingen moeten kunnen werken met de nieuwe digitale
technologieen en ook kritisch kunnen omgaan met informatie en nieuwe sociale media. Leerlingen moeten zich bewust zijn van hun rechten en plichten als burger en leren samenleven en samenwerken met elkaar. Leerlingen moeten ook leren hoe ze met geld moeten omgaan en hoe de economie werkt.  

Leerlingen moeten zich bewust zijn van hun geschiedenis, hun
cultuur en de ruimte  waarin ze leven. Leerlingen moeten werken aan hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en hoe ze emotioneel een evenwicht kunnen vinden.  

Leerlingen moeten leren zorg dragen voor het milieu en het
klimaat maar ook respectvol omgaan met elkaar. Leerlingen moeten uitgedaagd worden om creatief te zijn en innovatief te denken.

Leerlingen moeten gestimuleerd worden om zelf initiatief te
nemen en ambitie te tonen. Leerlingen moeten wiskunde, exacte wetenschappen en technologie leren en ook hun talen kennen.

Met het politieke akkoord is een basis gelegd voor de zogenaamde ontwikkelingscommissies om de eindtermen uit te werken. In die
commissies zitten experten, vakleraren en vertegenwoordigers van de koepels. Zij vertalen het politieke akkoord naar wat er effectief in de klas aan bod zal komen. Als hun werk klaar is, moet het Vlaams parlement en de Vlaamse regering dat nog goedkeuren.

Daarna kunnen de leerplanmakers van de verschillende koepels
aan de slag. Zij verwerken de eindtermen vanuit hun eigen pedagogisch project. Op basis van die leerplannen kunnen dan nieuwe handboeken worden geschreven en de leerkrachten moeten ook opgeleid worden om daarmee te werken.  

Meest gelezen