Represented by ZUMA Press, Inc.

Alweer Sinterklaas voor de bedrijven! Of is het Halloween?

Is de verlaging van de vennootschapsbelasting het "zoveelste cadeau voor de bedrijven"? We zullen dat riedeltje de komende dagen nog vaak horen, zucht VBO gedelegeerd bestuurder Pieter Timmermans.

opinie
Opinie

Verlaging van de vennootschapsbelasting, opnieuw cadeau voor werkgevers?

Voilà, het is eruit.

In de komende weken zullen sommigen de verlaging van de vennootschapsbelasting bestempelen als een zoveelste ‘cadeau’ aan de werkgevers. Exact dezelfde terminologie gebruikten ze twee jaar geleden al toen in het kader van de taxshift werd beslist tot een verlaging van de patronale lasten op arbeid.

Ook dat was toen ‘Sinterklaaspolitiek’ die rechtstreeks zou verdwijnen in de winsten van de bedrijven en verder niets zou opbrengen. Ondertussen weten we beter.

België was het enige van de 34 OESO-landen met een loonwig boven 50%. 

De maatregelen inzake patronale lasten en vennootschapsbelasting waren in de eerste plaats broodnodig omdat we in internationale vergelijkingen schrikwekkend begonnen af te steken tegen de rest van de wereld. OESO-cijfers uit 2015 toonden bijvoorbeeld aan dat de kloof tussen loonkost en nettoloon in België met voorsprong de grootste was van alle OESO-landen: 55,3% voor een gemiddeld loon.

België was daarmee het enige van de 34 OESO-landen met een loonwig boven 50%. De maatregelen uit de taxshift zullen die loonwig tegen 2018 onder 50% brengen, waarmee we terug onder de mensen kunnen komen.

Vennootschapsbelasting?

Hetzelfde geldt voor de verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting. België heeft momenteel met 33,99% het op twee na hoogste tarief ter wereld. Enkel Frankrijk (34,4%) en de VS (38,9%) hebben een hoger tarief.

Heel wat landen hebben intussen aangekondigd hun tarief te zullen verlagen: president Macron wil naar 25%, Nederland naar 21% en Groot-Brittannië denkt aan 15%.

Zij denken er over na. België heeft gehandeld. Inderdaad.

De regeringsbeslissingen om het basistarief in twee stappen te laten dalen naar 29,58% in 2018 en 25% in 2020, de fiscale consolidatie in te voeren en de DBI-aftrek te verhogen tot 100%, waren absoluut noodzakelijk. Daarmee zullen we minder schril afsteken tegen de ons omringende landen en meer kans maken om buitenlandse investeringen aan te trekken.

Dit is dus geen ‘Sinterklaaspolitiek’, maar het rechttrekken van een afschrikwekkend economisch verhaal dat voor buitenlandse investeerders enkele jaren terug eerder op ‘Halloween’ moet hebben geleken.

Dit is dus geen ‘Sinterklaaspolitiek’, maar het rechttrekken van iets wat leek op Halloween. 

In de tweede plaats zijn de maatregelen van de regering natuurlijk bedoeld om de bedrijven meer groei, investeringen en jobs te laten creëren. En dat doen ze ook.

Volgens de laatste cijfers van het Instituut van de Nationale Rekeningen (INR) zou de groei van het Belgische bbp in 2016 zijn versneld tot 1,5% en dit vooral dankzij een sterkere groei van de export (+7,5%) en de bedrijfsinvesteringen (+4,9%). Opvallender is dat de werkgelegenheid in de privésector in 2016 met 55.100 eenheden is toegenomen en daarmee sterker is gegroeid dan de economie (1,8% t.o.v. 1,5%), wat zeer uitzonderlijk is. We zouden bijna vergeten dat de aanslagen in Parijs en Brussel een negatief economisch effect van 0,6% van het bbp hadden.

Arbeidsintensief

Dankzij de lastenverlagingen, de indexsprong en de loonmatiging is de groei momenteel dus bijzonder arbeidsintensief. En dan zijn nog lang niet alle positieve effecten van de taxshift in de economie doorgesijpeld.

Uit een recente studie van de Nationale Bank blijkt dat de taxshift in 2016 nog maar verantwoordelijk was voor 4.900 extra banen en dat dit geleidelijk aan toeneemt tot gecumuleerd 52.100 extra banen tegen 2021.

Hetzelfde zal zich ook voordoen bij de vennootschapsbelasting, die voornamelijk intern gefinancierd wordt door de schrapping of de inperking van aftrekposten. Op korte termijn kan een daling van het tarief in de vennootschapsbelasting leiden tot hogere inkomsten in de roerende voorheffing (die intussen tot een recordhoogte van 30% is opgetrokken), voor zover de winsten worden uitgekeerd.

Waarschijnlijker is echter dat die hogere winst na belasting wordt ingezet voor nieuwe investeringen in uitbreiding en innovatie en de daarbij horende jobs. Dan zijn de positieve maatschappelijke effecten nog veel groter.

Daarnaast zal de daling van de vennootschapsbelasting er vooral voor zorgen dat we in de komende jaren opnieuw meer kans zullen maken om directe buitenlandse investeringen aan te trekken. Op basis van een internationale vergelijkende studie van de Mooij en Ederveen van de Erasmus Universiteit van Rotterdam kunnen we alvast ramen dat een verlaging van het tarief in de vennootschapsbelasting naar 25% tegen 2020 (voor drie kwart intern gefinancierd) zou leiden tot bijna 1 miljard bijkomende buitenlandse investeringen.

Ik ben oud genoeg om niet meer te geloven in Sinterklaas. Ik geloof in de cijfers van tewerkstelling, en die zijn goed. 

In de Belgische privésector zou dat zich vertalen in 4.500 bijkomende jobs tegen 2020. Daarmee zouden we over enkele jaren kunnen terugkeren naar de buitenlandse investeringsniveaus van voor 2008 (8.000 à 10.000 jobs per jaar), want in 2016 bleef de teller steken op slechts 5.300 extra jobs door buitenlandse investeringen.

Op het (para)fiscale vlak is er de voorbije jaren dus al heel wat gebeurd. Als de hervorming van de vennootschapsbelasting in de komende maanden goed wordt geïmplementeerd zodat er een duidelijk en rechtszeker kader ontstaat voor onze bedrijven en buitenlandse investeerders, zullen de resultaten alleen maar beter worden.

En natuurlijk hebben we nog andere uitdagingen die onze investeringsaantrekkelijkheid beïnvloeden, zoals onze mobiliteitsknoop of het energievraagstuk. Ook daar moet worden aan gewerkt, maar de genomen maatregelen zijn al een heel belangrijke stap in de goede richting.

Ik ben oud genoeg om niet meer te geloven in Sinterklaas. Ik geloof in de cijfers van tewerkstelling, en die zijn goed. Met de hervorming van de vennootschapsbelasting zullen ze via meer investeringen nog beter worden.

Meest gelezen