Nieuwe eindtermen: wat moet je kind of tiener leren op school?

De meerderheidspartijen in het Vlaams parlement zijn het eens geraakt over de grote lijnen van wat leerlingen van het kleuter- tot het middelbaar onderwijs in de toekomst moeten kennen en kunnen.  

Wat houdt dat in?

•    Leerlingen moeten kunnen werken met de nieuwe digitale technologieen en ook kritisch kunnen omgaan met informatie en nieuwe sociale media
•    Leerlingen moeten zich bewust zijn van hun rechten en plichten als burger en leren samenleven en samenwerken met elkaar
•    Leerlingen moeten ook leren hoe ze met geld moeten omgaan en hoe de economie werkt
•    Leerlingen moeten zich bewust zijn van hun geschiedenis, hun cultuur en de ruimte  waarin ze leven
•    Leerlingen moeten werken aan hun lichamelijke en geestelijke gezondheid en hoe ze emotioneel een evenwicht kunnen vinden
•    Leerlingen moeten op een duurzame manier zorg dragen voor het milieu en het klimaat, maar ook respectvol omgaan met elkaar
•    Leerlingen moeten uitgedaagd worden om creatief te zijn en innovatief te denken
•    Leerlingen moeten gestimuleerd worden om zelf initiatief te nemen en ambitie te tonen
•    Leerlingen moeten wiskunde, exacte wetenschappen en technologie leren en ook hun talen kennen

Hoe gaat het nu verder?

Met het politieke akkoord is een basis gelegd voor de zogenaamde ontwikkelingscommissies om de eindtermen uit te werken. In die commissies zitten experten, vakleraren en vertegenwoordigers van de koepels. Zij vertalen het politieke akkoord naar wat er effectief in de klas aan bod zal komen.

Als hun werk klaar is, moet het Vlaams parlement en de Vlaamse regering dat nog goedkeuren.  

Daarna kunnen de leerplanmakers van de verschillende koepels aan de slag. Zij verwerken de eindtermen vanuit hun eigen pedagogisch project.

Op basis van die leerplannen kunnen dan nieuwe handboeken worden geschreven en de leerkrachten moeten ook opgeleid worden om daarmee te werken.

Wanneer gaan de nieuwe eindtermen in?

Zoals hierboven uitgelegd, is er dus nog veel werk aan de winkel. Vraag is of het lukt om al volgend schooljaar met de nieuwe eindtermen te starten dan wel of het beter is om een jaartje uit te stellen.

Meest gelezen