Patrick Gueneau

Vier Belgische parlementen eens over intentieverklaring klimaatbeleid

De Kamer en de drie deelstaatparlementen zijn het eens geworden over een gemeenschappelijke verklaring over het klimaatbeleid in België. Het is de eerste maal dat een dergelijk initiatief plaatsvindt. Het gaat om een intentieverklaring, waarin de delegaties van de Kamer, het Brussels, Vlaams en Waals Parlement de Europese klimaatdoelstellingen onderschrijven, en een aantal aanbevelingen doen om die te bereiken. De tekst, die nog in een definitieve vorm gegoten moet worden, wordt overgemaakt aan de Belgische delegatie aan de klimaatconferentie, COP23, die momenteel in Bonn plaatsvindt. 

Het interparlementair klimaatoverleg onderschrijft de routekaart van de Europese Commissie die de uitstoot van broeikasgassen wil terugdringen met ten minste 40 procent ten opzichte van 1990 in 2030, en indien mogelijk met 95 procent tegen 2050.

Daarvoor worden een reeks aanbevelingen voor de federale en deelstaatregeringen gedaan, zoals het streven naar een geleidelijk verbod op het gebruik van personenwagens met motoren op fossiele brandstoffen tegen 2050 en de versnelde uitbouw van alle mogelijke alternatieven.      Voorts is er aandacht voor land- en tuinbouw, de gedragsverandering van de burgers, huisvesting en de ecologische voetafdruk van consumptiegoederen.     

Wilfried Vandaele (N-VA), die de delegatie van het Vlaams Parlement in het interfederaal klimaatoverleg leidde, was verheugd dat er onder de gewesten op zulk een delicaat thema een gezamenlijk standpunt ingenomen kan worden. "Het Vlaams Parlement heeft reeds een brede resolutie over het thema aangenomen. We zijn verheugd dat ook de anderen mee zijn", stelde hij.     

De Brusselse Parlementsvoorzitter Charles Picqué (PS) wees erop dat het de eerste keer is dat de deelstaten en de Kamer een standpunt hebben kunnen innemen over zo een belangrijk thema. "Ik ben verheugd dat iedereen naar een consensus heeft willen zoeken", zei Picqué. Voor Waals parlementsvoorzitter André Antoine (cdH) is de gemeenschappelijke verklaring het bewijs dat men over de partijgrenzen en de parlementen heen tot een gezamenlijk standpunt kan komen.     

Zowel Annemie Maes (Groen) als Liesbet Dhaene (N-VA) erkenden dat ze getwijfeld hadden over de slaagkansen van het initiatief. "De tekst mocht niet te zwak zijn. We hebben als groenen duidelijk gemaakt wat de ondergrens voor ons was. Dit was een geslaagde eerste oefening", vond Maes. Ook voor haar SP.A-collega in het Brussels Parlement, Jef Van Damme, gaat het om een goede eerste stap. Voor Dhaene is het het "bewijs dat met een constructieve geest de samenwerking tussen de gewesten mogelijk is".

Meest gelezen