De Brusselse fractieleiders en parlementsvoorzitter Charles Picqué.
Nicolas Maeterlinck

"Brussels Gewest neemt de leiding inzake goed bestuur"

Het Brussels gewest heeft nieuwe regels over goed bestuur. Het zijn de strengste van het hele land, zo zeggen de tien politieke fracties die de nieuwe regels hebben voorgesteld in het Brussels Parlement.  

"Het Brussels model van Goed Bestuur". Zo bestempelen de tien fractieleiders van het Brussels Parlement de vier voorstellen die ze hebben gedaan.  Zo worden de bezoldigingen van iedereen die op één of andere manier voor de overheid werkt gereglementeerd, komt er transparantie hierover en worden een reeks deontologische regels vastgelegd. Nog deze legislatuur moet ook de openbaarheid van bestuursdocumenten een feit zijn.

"Hiermee gaan we verder dan het Vlaamse, Waalse of federale niveau, maar dit is slechts een belangrijke eerste stap," zeggen de fractieleiders. De N-VA was de enige fractie die enig voorbehoud aantekende en zich wellicht bij twee van de vier voorstellen zal onthouden, gaf Johan Van den Driessche mee.

Strenge regels voor lonen en vergoedingen

De tien fracties raakten het eens om de huidige regels inzake transparantie van bezoldigingen van Brussels mandatarissen gevoelig te verscherpen. Voortaan gelden deze regels ook voor burgemeesters, schepenen, OCMW-voorzitters en -raadsleden en vallen ook de gewestelijke, bicommunautaire en lokale instellingen van openbaar nut onder de reglementeringen. Bovendien gelden de beperkingen ook voor iedereen die in naam van de regering in een orgaan is afgevaardigd.

De bezoldiging mag niet meer dan 150 procent van een parlementaire vergoeding bedragen. Ook vergoedingen voor bijzondere opdrachten - commissievoorzitter, fractieleider, bureaulid, ... - vallen hieronder evenals privévergoedingen voor functies in een structuur onderworpen aan overheidsopdrachten. Bezoldigingen ontvangen via managementvennootschappen kunnen niet meer en er komen strikte regels inzake kostenvergoedingen, waarbij maaltijdcheques, kredietkaarten of het beschikken van een openbare woning niet meer kunnen.

Openbare bezoldigingen, represtatiekosten, de aanwezigheid tijdens vergaderingen en de toegekende overheidsopdrachten met hun opdrachtnemers worden gepubliceerd in een jaarverslag dat op het internet wordt geplaatst. De lijst van mandaten, openbare functies en alle private beroepsactiviteiten kunnen ook via het internet geraadpleegd worden, samen met de privébezoldigingen per inkomensschijf (naar Europees model).

Transparantie

Binnen het Brussels Parlement wordt een Cel 'Transparantie van de
bezoldigingen' en een Deontologische Commissie opgericht, terwijl een
wetgevend toezichtscomité de wetgeving terzake evalueert.

Wie de regels overtreedt riskeert een inhouding van 10 tot 50% bij de eerste waarschuwing en 50 tot 100% na een tweede waarschuwing. De namen van de overtreders worden ook openbaar gemaakt en zij riskeren ook hun verkiesbaarheid te verliezen.

Tot slot moet ook tegen de zomer van 2018 een ordonnantie gestemd worden dat de actieve openbaar van het bestuursdocumenten garandeert. Dat betekent dat elke beslissing van gewest, VGC, GGC of gemeenten via het internet bekend moet gemaakt worden.
    

Meest gelezen