Jaarlijks rapport Europees Milieuagentschap: deze inspanningen moeten de lidstaten - dringend - doen voor het milieu

Het Europees Milieuagentschap wil dat de lidstaten meer inspanningen doen voor het milieu. Ondanks een langzame verbetering van de kwaliteit van het water en de lucht is de verontreiniging van de landbouw, het transport en de energiesector nog altijd groot.

Europa heeft voor 2020 een aantal milieudoelen opgesteld die het wil halen. Het jaarlijks rapport van het Europees Milieuagentschap gaat na of we die doelen ook zullen halen. De gegevens over het rapport dat net uit is gaan over het jaar 2015. In grote lijnen is er niet zoveel veranderd tegenover het rapport dat vorig jaar uitkwam. Al zijn er wel opvallende trends.

Te veel ammoniak

Voor 2020 zou de hoeveelheid ammoniak in de lucht met 6% moeten dalen ten opzichte van 2005. Volgens het rapport zal die doelstelling waarschijnlijk niet worden gehaald. Ammoniak is vooral afkomstig van de veestapel in de landbouw. Er is ook te veel stikstof in de omgeving door overbemesting. De kans is daarom klein dat we tegen 2020 onze stromen, beken en rivieren schoon krijgen.

Natuur onder druk

De lidstaten hebben afgesproken om tegen 2020 jaarlijks niet meer dan 800 km² natuur te verliezen. Maar dat doel is quasi onhaalbaar zegt het rapport. De lidstaten doen te weinig om de natuur te beschermen. Dat leidt tot het verlies van planten-en diersoorten en hun leefgebieden. Ook op zee doen de lidstaten nog te weinig om de visbestanden te vrijwaren, hoewel er zeker vooruitgang is geboekt.

Slechte luchtkwaliteit

Verkeersstromen blijven een oud zeer in Europa. Met alle gevolgen vandien voor de luchtkwaliteit. Rond en in stedelijke gebieden zijn er te hoge concentraties fijn stof, roet en stikstofofdioxides. Ook de steenkoolcentrales blijven een zware belasting voor het milieu.

Stilte

Een ander gevolg van de verkeersstromen is dat er weinig stiltegebieden zijn. Het Agentschap wijst in dat verband ook op het toegenomen luchtverkeer.

De vervuiler betaalt te weinig

Europa vraagt al jaren dat er minder belasting op arbeid komt en meer op milieuverontreiniging. Deze omschakeling zou heel wat jobs kunnen opleveren. Bovendien spoort ze de ontwikkeling aan van schonere technologieën. Maar tot 2015 zijn er geen noemenswaardige pogingen ondernomen om de belastingen "groener" te maken.

Niet alles is kommer en kwel

Het Milieuagentschap ziet ook lichtpunten. Het afvalbeheer wordt beter, Europa springt zuiniger om met grondstoffen. De klimaatdoelen voor 2020 zullen grotendeels worden gehaald: minder CO2, meer hernieuwbare energie, een lager energieverbruik. De uitdaging blijft om de economische groei te verzoenen met meer zorg voor het milieu.

Meest gelezen