Vlaams rapport luchtverontreiniging 2000-2016: industrie wordt schoner, huishoudens en verkeer slabakken

2016 kent opnieuw een daling van de lozingen van luchtverontreinigende stoffen en broeikasgassen. De impact van de energiesector en de industrie neemt af, maar die van de gezinnen en het verkeer neemt toe. Zo blijkt uit het nieuwe rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij.

In het algemeen is het aantal schadelijke stoffen in de lucht in 16 jaar tijd gedaald. De uitstoot van dioxines en PCB's bij voorbeeld is sterk naar beneden gegaan. Dat komt omdat er minder gestookt wordt in open tonnen en omdat PCB-houdende transformatoren worden ontmanteld. Verder is er een daling van verzurende stoffen, fijn stof en zware metalen. Ook het aantal broeikasgassen blijft dalen (-9 procent t.o.v. 2005). Al is het nog te vroeg om in te schatten of Vlaanderen tegen 2020 de hoeveelheid kan laten dalen met 15,7 procent ten opzichte van 2005. Maar niet iedere sector doet evenveel inspanningen.  

Industrie doet meer dan de gezinnen

Energiebedrijven en de industrie zijn de afgelopen jaren veel schoner gaan produceren. Veel bedrijven besparen meer energie dan vroeger. Bovendien gebruiken ze ook schonere brandstoffen zoals aardgas en zwavelarme stookolie. Ook het gebruik van steenkool is gedaald.

Bij de haard

De huishoudens geven meer een gemengd beeld. Positief is: mensen verwarmen steeds minder met steenkool en steeds meer met aardgas. Tegelijk stoken we meer hout in kachels of in open haarden. Die huiselijke stook zorgt voor een stijging van schadelijke polyaromatische koolwaterstoffen of PAK's.  Daardoor hebben de huishoudens een groter aandeel dan vroeger in het lozen van fijn stof. "Er zijn meer gezinnen dan 16 jaar geleden, onze huizen zijn vrij groot en vaak niet goed geïsoleerd", zegt Katrien Smets van de Vlaamse Milieumaatschappij hierover.  

AP2009

Verkeer blijft problematisch

Wie het dagelijks fileleed een beetje volgt op de radio of het zelf meemaakt, weet het ondertussen. Er komen nog altijd auto's bij en we rijden steeds meer kilometers. Het gevolg is niet alleen meer en langere files, maar ook heel wat luchtverontreiniging. Daarom blijft de CO2-uitstoot van het verkeer ook stijgen (11% t.ov. 2000). Ondanks het feit dat er steeds meer wagens rondrijden met een lage CO2-score. De hoeveelheid stikstofdioxide (NO2) is met 45 procent gestegen. Daar tegenover staat dat de roetfilters wel effect sorteren. Het wegtransport verspreidt drie kwart minder fijn stof in de omgeving dan in 2000.

Het rapport "Lozingen in de lucht 2000-2016" staat op de site van de Vlaamse Milieumaatschappij

Meest gelezen