Zoveel gaat uw nieuwe burgemeester verdienen

De lokale verkiezingen vinden pas plaats in oktober en de coalities moeten nog worden gesmeed, maar toch is nu al duidelijk hoeveel uw toekomstige burgemeester en schepenen zullen verdienen. Dat komt omdat hun wedde van de hele legislatuur afhankelijk is van het inwonersaantal van de gemeente op 1 januari van het jaar van de verkiezingen. En die cijfers zijn er nu.

Op 1 januari 2018 waren we met 11.358.357 ingeschreven in het rijksregister. Dat zijn er 54.829 meer dan in het jaar daarvoor. Die cijfers zijn van belang voor het berekenen van de weddes van uw lokale verkozenen. Dus hoewel de verkiezingen nog moeten plaatsvinden, kan nu wel al worden gezegd hoeveel ze de komende legislatuur gaan verdienen (red. los van indexeringen).

Burgemeesters verdienen een percentage van de wedde van een Vlaams Parlementslid. Hoe groot het percentage is dat een burgemeester verdient, is afhankelijk van het bewonersaantal van de gemeente waarvan hij of zij burgemeester is. Dat bewonersaantal wordt vastgelegd op 1 januari van het jaar waarin de verkiezingen worden georganiseerd.

Schepenen (en OCMW-voorzitters) verdienen dan weer een percentage van het loon van de burgemeester. Ook dit percentage is afhankelijk van het bewonersaantal. Schepenen van gemeenten met minder dan 50.000 inwoners krijgen 60 procent van de brutowedde van een burgemeester. In gemeenten waar het aantal hoger ligt, krijgen de schepenen 75 procent.

Hoe meer inwoners, hoe hoger de wedde

Dat de wedde van burgemeesters en schepenen afhankelijk is van het inwonersaantal heeft vooral met de werklast te maken. Voor de kleinste gemeenten van het land is het burgemeesterschap geen voltijdse taak en heeft die meestal nog een andere job. Voor een centrumstad is het natuurlijk wel zo dat de burgemeester fulltime aan de slag is.

Burgemeesters en schepenen die in oktober worden herkozen kunnen door de bevolkingsaangroei meer verdienen dan ze nu doen. Dat is bijvoorbeeld het geval in Meerhout. Op 1 januari 2018 wonen daar 10.321 mensen, op 1 januari 2012 waren dat er 9.913. Hierdoor stijgen de burgemeester en schepenen in loonschaal en zal de nieuwe burgemeester 655 euro en de nieuwe schepenen 393 euro bruto per maand meer verdienen dan nu het geval is.

De grootste loonstijgers zitten echter bij de fusiegemeenten (zie kaart onder). Doordat daar twee of drie gemeenten worden samengevoegd, stijgt het aantal inwoners gevoelig. Wie burgemeester of schepen wordt in zo’n fusiegemeente zal dus een pak meer verdienen dan nu het geval is in de afzonderlijke kleine gemeenten. Daar tegenover staat natuurlijk dat er minder postjes te verdelen zijn.

(lees verder onder de kaart)

Bijvoorbeeld: wie nu schepen is in Waarschoot verdient 2.514 euro bruto per maand. Waarschoot fuseert samen met Lovendegem en Zomergem tot Lievegem. Stel dat diezelfde schepen herkozen wordt in het grotere Lievegem dan zal die 4.193 euro bruto per maand verdienen. Het verschil met de burgemeester is nog groter: mocht de burgemeester van Waarschoot burgemeester worden van fusiegemeente Lievegem dan stijgt zijn loon met bijna 2.800 euro bruto per maand.

Hoeveel verdienen ze in de centrumsteden?

De burgemeesters en schepenen van de 13 Vlaamse centrumsteden zullen volgend jaar alvast niet meer verdienen dan nu het geval is (red. uitgezonderd indexering). Gent en Antwerpen zitten bijvoorbeeld ver boven het minimum aantal inwoners voor de hoogste loonschaal en kunnen niet meer meer verdienen. De meeste andere steden zitten nog enkele duizenden inwoners van een loonsverhoging.

(lees verder onder de kaart)

En in de andere Vlaamse gemeenten?

De wedde van burgemeesters en schepenen van de andere Vlaamse gemeenten kunt u opzoeken aan de hand van de tabel op deze website van het Agentschap Binnenlands Bestuur. In de eerste kolom staat het aantal inwoners, in de vierde kolom het bruto jaarloon van de burgemeesters en in de laatste kolom het brutojaarloon van de schepenen.

Bent u niet zeker hoeveel mensen er op 1 januari 2018 in uw gemeente wonen? Dat kunt u opzoeken in deze lijst. 

Cumul en andere vergoedingen

De bovengenoemde bedragen zijn allemaal brutolonen, daar gaan dus nog allerlei bijdragen en heffingen van af. Netto houden de mandatarissen minder over. De weddes houden ook geen rekening met het vakantiegeld en de eindejaarspremie.

Bovendien hebben -zeker in de kleinere gemeenten- veel burgemeesters en schepenen nog een andere job naast hun mandaat. Andere mandatarissen cumuleren hun ambt met andere betaalde mandaten.